ניכוי מס במקור על רווחי הון או מכשירים פיננסיים - טופס 867ג

המודול מיועד לחישוב, גביה או החזר של מס מלקוחות הסוחרים בחוזים, ניירות ערך ודומיהם, על גבי פלטפורמה ממוחשבת, בהתאם לחוקי המדינה בה מתנהלים הספרים.
במדינת ישראל הייפר מפיקה גם תצהירים אישיים בסוף שנה (ידועים כטופס 867ג) וגם קובץ דיווחים (שנתי) לרשות המיסים.
המודול בנוי משתי יחידות תוכנה:
א. ממשק משתמש בתוכנת הייפר (צד הלקוח) שבו צופים בחישובים ומפיקים תצהירים בסוף שנת המס.
ב. תוכנית מתוזמנת ע"ג שרת הייפר לחישוב המיסוי פעם ביום או בחודש וביצוע פקודות הנח"ש אוטומטיות ואף פקודות חיוב / זיכוי בחשבונות הלקוחות.
המדריך בשפה העברית מתמקד בעיקר בשוק הישראלי.

ניכוי מס במקור (867ג) בתוכנת הייפר

תוכנת הייפר מותאמת לחברות המנהלות מסחר, מבצעת את חישוב הנ.מ.ב (ניכוי מס במקור) על פי התקנות ומאפשרת את הפקת הדוחות הנדרשים על ידי רשויות המס. התוכנה פועלת על פי העקרונות הבאים:

 1. חישוב וגביית המס לאחר שנוצר רווח ובאותו היום. התוכנה רושמת את העסקאות שנסגרו ואת פקודות המסחר המהוות אירועי מס (בונוס, עמלה, ריבית, דיבידנד, תיקון תקלה). התוכנה מאחסנת את גובה המס לכל פעולת מסחר ולכל פקודה. הנ.מ.ב נרשם על פי פקודת יומן (רווח / הפסד) שנוצרת בלילה עבור העסקאות שנסגרו באותו היום. התוכנה מזינה לרשומה זו גם את אחוז הנ.מ.ב. באמצעות אוטומציית השרת של הייפר (ראה הערות למנהל המערכת בתחתית עמוד זה). בכך, נוצר בחשבון הלקוח מאגר של עסקאות ופעולות כספיות המחויבות במס. אחוז ניכוי המס במקור מעודכן ונרשם עבור כל עסקה בנפרד, בטבלאות העסקאות והפקודות.
 2. התוכנה ערוכה לפטור חלקי / מוחלט (קליטת גובה המס) ולטווח תאריכים מוגדר. המערכת יודעת לבצע חישוב של עסקאות פטורות / חייבות במס, בהתאם להגדרות הבאות בכרטיס הלקוח:
  • אחוז ניכוי מס במקור - על פי שדה זה מחושב המס. כאשר משתנה אחוז המס, מתעדכן מיידית אופן החישוב. באם לא עודכן תוקף, יהווה אחוז ניכוי המס המעודכן כברירת מחדל.
  • תעודת ניכוי מס במקור "בתוקף מיום" - תחילת תוקף תעודת ניכוי המס. באם לא יעודכן תאריך בשדה זה, תחשב המערכת את המס מרגע עדכונו.
  • תעודת ניכוי מס במקור "בתוקף עד" - סוף תוקף תעודת ניכוי המס. באם לא יעודכן תאריך בשדה זה, יחושב אחוז ניכוי המס הנתון כברירת מחדל עד לעדכונו.
  יש לוודא כי עבור כל לקוח מוגדרים שדות אלו. התוכנה תעתיק את נתוני השדות אל כל פקודה. כאשר נוצר שינוי באחוז ניכוי המס המעודכן בכרטיס הלקוח, המערכת תחשב את גובה המס בהתאם למועד העדכון ותיצור רשומות בהתאם לאחוזי המס השונים ולתוקפם. למידע נוסף אודות אופן החישוב לחץ כאן.
 3. בהתאם לדרישה, הייפר מאפשרת ליצור מס דיפרנציאלי בהתאם למכשיר הנסחר. למטרה זו, מאחסנת התוכנה את גובה המס עבור כל פעולת מסחר ועבור כל פקודה כספית המהווה אירוע מס. לקבלת תמיכה באפשרות זו, יש לפנות לבית התוכנה.

מודול ניכוי מס במקור על מכשירים פיננסיים - טופס 867

מודול זה כולל מספר דוחות ועמודים בהייפר:
 • ניכוי מס במקור על רווחי הון או מכשירים פיננסיים 867 - הפקת דוח 867 ונספחיו, על פי חודשים נבחרים והפקת דוח שנתי.
 • פירוט מס - לשונית זו, בכרטיס הלקוח, מציגה את חישוב הנ.מ.ב ואת סיכומי הרווח וההפסד החודשיים, עבור כל חודש. החישוב מבוצע עבור כל חשבון לקוח או על פי שילוב מספר חשבונות של אותו הלקוח.
 • מערכת 1000 - אישור אלקטרוני על ניכוי מס במקור - "מערכת 1000" של רשות המסים בישראל, מיועדת לגופים משלמים שיש להם עד 1000 ספקים / לקוחות. המערכת מספקת לארגונים אישור ניכוי מס במקור דיגיטלי של ספקים ולקוחות. באמצעות מערכת זו, נוצרת רשומה של ספקים ולקוחות, עבורם יש לבצע ניכוי מס במקור.

כללי גביית המס בישראל

 1. חישוב הנ.מ.ב הנו תמיד שנתי מצטבר מתחילת השנה.
 2. המס מחושב באופן פרטני עבור כל עסקה או תנועה כספית החייבת במס. עבור רווח ייווצר סכום מס חיובי ועבור הפסד ייווצר סכום מס שלילי.
 3. המרת מטבע חוץ בהתאם לצורך, מתבצעת על פי שערים יציגים של בנק ישראל או על פי ה - ECB כאשר לא קיימת אפשרות להמרה ישירה באמצעות בנק ישראל. ההמרה הינה ממטבע חשבון המסחר לשקלים.
 4. חבות המס הכללית מחושבת מתחילת השנה ועד ליום / חודש מחושב. נכון למועד כתיבת מדריך זה, החוק מורה לבצע נ.מ.ב יומי, אלא אם התקבל אישור מרשות המסים להתחשבנות חודשית. שים לב -
  • אם הלקוח הרוויח (נ.מ.ב חיובי), יש לבחון האם שילם לס מתחילת השנה. ההפרש בין המס ששולם למס המצטבר, עד התאריך הנבחר, ינוכה מהלקוח (או לחילופין יינתן החזר ללקוח במידה והסכום המצטבר נמוך מהסכום ששולם).
  • אם סכום הלקוח שלילי, יוחזר לו עד גובה המס שנוכה מתחילת השנה.
מנהל המערכת

עדכון פקודת יומן על ידי אוטומציית השרת

כאשר המערכת נמצאת עדיין בשלבי הטמעה בארגון ופקודות היומן לא הופעלו, לא יירשם המיסוי. ישנה תכנית המאפשרת את יצירת המיסוי באופן רטרואקטיבי. למידע נוסף אנא פנה אל בית התוכנה.