תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי)

מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות סוחר בישראל, מבצעת פיקוח על פעילות זירות הסוחר לחשבונן העצמי ופועלת להסדרת פעילותן. זירות הסוחר הינן מערכות באמצעותן ניתן לבצע מכירה של מכשירים פיננסיים מחשבונה העצמי של ישות ללקוחותיה, או לחילופין ביצוע קניית מכשירים פיננסיים מלקוחות, באופן מאורגן, תדיר ושיטתי. כמו כן, זירת סוחר הינה כל מערכת ממוחשבת המאפשרת ללקוח לסחור באמצעות מערכות אלו ובאופן זה.

בהתאם לדרישות הרשות לניירות ערך, בתוקף סמכותם על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, הותקנו תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי). כמו כן, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד – 2014 (להלן: "התקנות"), המשלימות את תיקון 42 לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968, אשר אושר בכנסת בשנת 2010. על פי תקנות אלה, הכילה הרשות רגולציה על זירות ה Forex, זירות סוחר עצמאיות המשתמשות בתוכנת מסחר CFD, הידוע כ"חוזה הפרשים" (contracts for difference) ומחייבת את זירות הסוחר בהגשת דיווחים תקופתיים אודות פעילותם. דיווחים אלו מבוצעים באתר מגנא, בקטגוריית זירות מסחר וסימונם המוסכם הינו האות "ז".

הייפר, הינה תוכנת ניהול לקוחות (CRM), המותאמת גם לפעילותן של זירות סוחר, מתממשקת לזירות אלה ולפלטפורמות המסחר השונות ומאפשרת את ניהול תיקי הלקוחות וחשבונותיהם באופן שוטף. בהתאם לתקנות, תומכת תוכנת הייפר בהפקת הדוחות הנדרשים ומאפשרת יצירת קבצים המרכזים את הנתונים הנדרשים, להגשת הדוחות הבאים:

  • ז002 - דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים. למידע נוסף אודות הפקת והגשת דוח זה, לחץ כאן.
  • ז004 - דוח על פעילות החברה. למידע נוסף אודות הפקת והגשת דוח זה, לחץ כאן.
  • ז006 - דוח סיכוני אשראי ומוסדות פיננסיים בהם מופקדים כספי הלקוחות.
    ז012 - דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי (הקצאות בשל סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים).
    למידע נוסף אודות הפקת והגשת דוחות אלו, לחץ כאן.
  • ז013 - דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי (הקצאות בשל סיכוני שוק). למידע נוסף אודות הפקת והגשת דוח זה, לחץ כאן.

הנחות עבודה בהתאם להנחיות הרשות

בהתאם להנחיות הרשות, מתקיימות עבור כל אחד מהדוחות, ההנחות הבאות:

לקוח מתוחכם

לקוח מתוחכם הינו לקוח שעבורו מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. השווי הכולל של כספי הלקוח (לפי ת.ז / ח.פ) עולה על 12 מיליון שקלים (כספים + נכסים פיננסיים וניירות ערך שברשותו).
  2. הלקוח ביצע מחזור עסקאות ממוצע בכל חודש בחצי שנה האחרונה שלא פחת מ-10 מליון שקלים בחודש (לפחות 60 מיליון בחצי שנה).
תנאים אלו הינם לפי מועד סגירת העסקאות וכוללים את המינוף.

על פי הגדרת הרשות, יש להחתים לקוח המעוניין להחשב כלקוח מתוחכם (תקנה 4.ה), כאשר באחריות החברה לבדוק שהלקוח עומד במבחן טרם החתמתו על הטופס. את הטופס החתום יש לסרוק אל תוך הייפר ולרשום את תאריך החתימה בשדה רזרבי "מועד חתימה על טופס לקוח מתוחכם". מרגע שהוגדר תאריך זה, המבחן תקף למשך שנה ובסיומה יש לבצע מבחן זה שוב.

בעת הפקת הדוחות ז002 ו-ז004 הייפר מסתמכת על תאריך ההחתמה ומבצעת בדיקה שהלקוח עומד במבחנים. לכן, יש להגביל את הרשאת עריכת השדה לקצין הציות ולמנהלים בדרג גבוה בלבד. כחלק מהגדרותיה, הייפר שומרת תיעוד של המשתמשים שערכו את שדה זה.