הקצאות בשל סיכוני שוק (ז013)

כחלק מניהול סיכוני השוק, ישנו צורך בהבנת וחישוב רכיבי הסיכון, על מנת לקבל תמונת מצב עכשווית, המספקת מידע לגבי ערכן הכספי של ההקצאות (בטחונות) הנחוצות בגין סיכוני השוק השונים. חישוב סכום ההקצאות הנדרש מחברת המסחר, הנו חלק בלתי נפרד מניהול הסיכונים ומידע זה נחוץ לצורך קבלת החלטות הנוגעות להמשך פעילות הקנייה והמכירה של המכשירים הפיננסיים והרכב ההשקעות. דוח הקצאות בשל סיכוני שוק של מערכת הייפר, מציג את חישוב ערך רכיבי סיכון השוק וכולל קיזוז פוזיציות הפוכות ברכיבי סיכון (בהתאם לתקנה 85 ב3), על העסקאות הפתוחות נכון לסוף יום נבחר. דיווח זה הנו אחד מדוחות הרגולציה הישראלית לזירות מסחר (טופס ז013 במערכת המגנא).

הקצאות בשל סיכוני שוק

מבוא

לעמוד הדוח מספר אזורים:

 1. שדות הגדרות הדוח ולחצני הפעולה.
 2. טבלאות הנתונים על פי הדרישות ממערכת המגנא ובהתאם לתקנות -
  • טבלה 1 (במגנא): סיכום ערך מחושב של כל רכיבי סיכון השוק, הכולל קיזוז פוזיציות הפוכות ברכיבי סיכון.
  • טבלאות 3,4 (במגנא): סך ערך מחושב סיכון מטבעי, סך כל ההקצאה בשל סיכון שוק לפי רכיבי סיכון שוק במטבע הדיווח.
  • סכימת מקרים מיוחדים וחלק ג' (במגנא).

דוח זה מסכם נתונים גולמיים כפי שנדגמו / נרשמו בספרי החשבונות של החברה ומופק ממקורות המידע הבאים:

 • טבלת עסקאות סגורות שהיו פעילות או נסגרו בתקופת השאילתה.
 • טבלת עסקאות פתוחות שנפתחו עד לסוף תקופת השאילתה, כפי שיוגדר בשדה "עסקאות פתוחות לסוף יום".
 • טבלת דגימת מחירים ממערכת המסחר נכון לסוף יום הדיווח.
שים לב - על פי התקנות, שערי ההמרה הנם המחירים האחרונים ליום חישוב הדוח וכמו כן, שערי ההמרה מיורו ודולר לשקלים נלקחים מטבלת השערים היציגים של בנק ישראל.

הפעלת הדוח

בראש העמוד ישנם מספר שדות הגדרה למילוי, טרם הפעלת הדוח:

שדה הסבר
עסקאות פתוחות לסוף יום בחר את יום העסקים האחרון, עבורו יופק הדוח. כברירת מחדל מוצג היום האחרון בחודש החולף.
תקופת הדיווח בחר את תקופת הדיווח הנדרשת: חודשי, רבעוני, שנתי.
התכסות טכנולוגית מלאה באם החברה הנמצאת בהתכסות טכונולוגית מלאה עליה, לסמן "כן". במקרה זה, ערכי רכיבי הסיכון וערכי ההקצאות (טבלאות 3,4) יהיו 0.
סנן אופציות בינאריות

לאחר הגדרת השדות, לחץ על לחצן הפעל דוח. פעולה זו תציג את תוצאות וחישובי הדוח בטבלאות וכמו כן תהפוך את יתר לחצני הפעולה לזמינים, כפי שיפורט בהמשך.

פלט הדוח

במרכז העמוד ישנן שלוש טבלאות:

 • חישוב ערך מחושב של כל רכיבי סיכון השוק, כפי שמתואר בסעיף הבא.
 • סך ערך מחושב רכיבי סיכון שוק וסך כל ההקצאה בשל סיכון שוק לפי רכיבי סיכון. למעבר לסעיף הסבר זה, לחץ כאן.
 • סכימת מקרים מיוחדים ע"פ ניתוח המערכת של החברה המגישה וסיכום הקצאות. למעבר לסעיף הסבר זה, לחץ כאן.

טבלה 1: חישוב ערך מחושב של כל רכיבי סיכון השוק הכולל פוזיציות הפוכות ברכיבי סיכון שיש להם אותו נכס בסיס, ובלבד שהן נוסעות ממכשירים פיננסים שתנאיהם זהים - תקנה 85 (ב)(3) בלבד

טבלה זו מציגה את המכשירים הפיננסיים הנסחרים בהתאם לתאריך המוגדר ואת שדות המידע הבאים:

שדה הסבר
סימול אחיד של המכשיר הפיננסי הסימול המוסכם של המכשיר הפיננסי, הכולל את הנכס הנרכש ומטבע הרכישה.
תיאור המכשיר הפיננסי הסבר קצר על המכשיר הפיננסי המתאר את הנכס ואת מטבע הרכישה של הנכס.
טיפוס סוג המכשיר הפיננסי (מטבעות, מניות וכו').
הנכס הנרכש סימול הנכס הנרכש.
מטבע הרכישה סימול מטבע הרכישה של הנכס.
סך כמות בעסקאות קניה סך כמות הנכס שנרכשה. לחיצה כפולה על שורת המכשיר הפיננסי תציג את הכמויות שנרכשו לצד פקודת מסחר "SELL".
סך כמות בעסקאות מכירה סך כמות הנכס שנמכרה. לחיצה כפולה על שורת המכשיר הפיננסי תציג את הכמויות שנמכרו לצד פקודת מסחר "BUY".
סך כמות מקוזזת שדה זה מציג את סך כמת הנכס הקנויה המקוזזת, שהינה הכמות המכורה מצידה של חברת המסחר. כמות שלילית מעידה על כך שהחברה קנויה בכמות המצוינת.
שווי הוגן של העסקאות
סיווג רכיב סיכון ראשון סיווג הנכס הנרכש.
ערך רכיב סיכון ראשון לונג ILS ערך קניית הנכס הנרכש: [סך כמות בעסקאות קניה] * [שער המרה].
ערך רכיב סיכון ראשון שורט ILS ערך מכירת הנכס הנרכש: [סך כמות בעסקאות מכירה] * [שער המרה].
ערך רכיב סיכון ראשון לאחר קיזוז ILS ערך הנכס הנרכש לאחר קיזוז (סכום ערכי קניית ומכירת הנכס).
סיווג רכיב סיכון משני סיווג זה מתייחס למטבע הרכישה של הנכס ולפיכך תמיד יהיה מסווג כ"מטבעי".
ערך רכיב סיכון משני לונג ILS ערך מטבע הרכישה בקניית הנכס [ערך רכיב סיכון ראשון שורט] * [1-].
ערך רכיב סיכון משני שורט ILS ערך מטבע הרכישה במכירת הנכס [ערך רכיב סיכון ראשון לונג] * [1-].
ערך רכיב סיכון משני לאחר קיזוז ILS ערך מטבע הרכישה לאחר קיזוז (סכום ערכי המטבע בקניית ומכירת הנכס).
כמות עסקאות כמות העסקאות פתוחות שבוצעו עבור מכשיר זה. לחיצה כפולה על שורת המכשיר תציג את כלל העסקאות בחלון "התעמקות בנתונים", כפי שמתואר בסעיף הבא.
Bid ערך זה נועד למטרת בקרה של משתמשי הדוח ואינו נדרש בהגשת דוח ז013.
שער המרה ל ILS ערך שער ההמרה נועד למטרת בקרה של משתמשי הדוח ואינו נדרש בהגשת דוח ז013. ערך שער זה הנו כפי שהוגדר בטבלה 3 (שערי החליפין אשר שימשו לחישובי ההקצאות) בדוח עבור טופס ז012.
Option Reduction
את נתוני טבלה זו יש לייבא אל מערכת מגנא בטופס ז013. על מנת ליצור את הקובץ למתאים ליבוא הנתונים, לחץ על לחצן קובץ ז13: ערך מחושב של כל הרכיבים.

התעמקות בנתונים

לחיצה כפולה על אחת הרשומות, תפתח את חלון "התעמקות בנתונים" בו מוצג המכשיר הפיננסי הנבחר ופרטים אודות העסקאות שבוצעו עבור מכשיר פיננסי זה. שים לב - בניגוד לטבלת הנתונים, חלון "התעמקות בנתונים" מציג את הנתונים מנקודת מבטה של החברה ולפיכך, סך הכמות בעסקאות קנייה תוצג כפקודת מסחר "SELL" וסך הכמות בעסקאות מכירה תוצג כפקודת מסחר "BUY".

התעמקות בנתונים

טבלה 3: סך ערך מחושב רכיבי סיכון שוק מטבעי וגם טבלה 4: סך כל ההקצאה בשל סיכון שוק לפי רכיבי סיכון שוק במטבע הדיווח

טבלה זו מציגה את שדות החישוב הנדרשים עבור טופס ז013 במערכת מגנא. חישוב ערכי השדות הנו בהתאם לטבלה שהופקה ושדות ההגדרה בראש העמוד וכמו כן מבוצעים החישובים על פי תקנה 85 (א):

שדה הסבר
רכיבי סיכון שוק מטבעי LONG אחרי קיזוז סכום הערכים החיוביים של רכיבי סיכון מטבעי ראשון לאחר קיזוז ורכיבי סיכון מטבעי משני לאחר קיזוז.
רכיבי סיכון שוק מטבעי SHORT אחרי קיזוז סכום הערכים השליליים של רכיבי סיכון מטבעי ראשון לאחר קיזוז ורכיבי סיכון מטבעי משני לאחר קיזוז (בערך מוחלט).
סך ערך מחושב - מנייתי סכום ערכי רכיבי סיכון מנייתי ראשון לאחר קיזוז (בערך מוחלט).
הקצאה בגין סיכון שוק מנייתי על פי תקנה 85 (א), חישוב ההקצאה הנו: [סך ערך מחושב - מנייתי] * 10%.
סך ערך מחושב - תלוי ריבית סכום ערכי רכיבי סיכון תלוי ריבית ראשון לאחר קיזוז (בערך מוחלט).
הקצאה בגין סיכון שוק - תלוי ריבית על פי תקנה 85 (א), חישוב ההקצאה הנו: [סך ערך מחושב - תלוי ריבית] * 10% * 75%.
סך ערך מחושב - מטבעי על פי התקנות, זהו הערך הגבוה מבין שני הערכים: רכיבי סיכון שוק מטבעי LONG אחרי קיזוז, רכיבי סיכון שוק מטבעי SHORT אחרי קיזוז.
הקצאה בגין סיכון שוק - מטבעי על פי תקנה 85 (א), חישוב ההקצאה הנו: [סך ערך מחושב - מטבעי] * 10% * 70%.
סך ערך מחושב - תלוי סחורה סכום ערכי רכיבי סיכון תלוי סחורה ראשון לאחר קיזוז (בערך מוחלט).
הקצאה בגין סיכון שוק - תלוי סחורה על פי תקנה 85 (א), חישוב ההקצאה הנו: [סך ערך מחושב - תלוי סחורה] * 10% * 160%.
סך ערך מחושב - שיורי סכום ערכי רכיבי סיכון שיורי ראשון לאחר קיזוז (בערך מוחלט).
הקצאה בגין סיכון שוק - שיורי על פי תקנה 85 (א), חישוב ההקצאה הנו: [סך ערך מחושב - תלוי סחורה] * 10% * 200%.
ערכי שדות חישוב אלו נדרשים למילוי ידני בטופס ז013, בטבלאות 3 ו- 4.

להלן טבלאות 3,4 בטופס ז013, כפי שמופיעות במערכת המגנא: התעמקות בנתונים

סכימת מקרים מיוחדים ע"פ ניתוח המערכת של החברה המגישה ולבסוף חלק ג' - סיכום הקצאות

נתוני שדות טבלה זו משמשים עבור חלק ג' - סיכום הקצאות, בטופס מגנא ז013. בטבלה זו מוצגים השדות הבאים:

שדה הסבר
סך ההקצאה בגין רכיבי סיכון ללא חלק ב סך כל ההקצאות הנדרשות, כפי שחושב והוצג בטבלה 3, ללא מקרים מיוחדים (חלק ב' בטופס ז013 במערכת מגנא).
סיכום סך כל ההקצאות סך כל ההקצאות הנדרשות, כפי שחושב והוצג בטבלה 3.
שווי הוגן של העסקאות חישוב סך השווי ההוגן של כלל העסקאות המוצגות בדוח.
כמות עסקאות סך כמות העסקאות המוצגות בדוח, על פי ההגדרות בראש עמוד הדוח.
יש למלא את נתוני שדות אלו בסעיף ג בטופס ז013.

להלן חלקים ב, ג' בטופס ז013, כפי שמופיעים במערכת המגנא: התעמקות בנתונים

הדפסה ויצוא נתונים

על מנת לייצא את נתוני הדוח או לחלופין להדפיסם, יש להשתמש בלחצני הפעולה הבאים, המופיעים בראש עמוד הדוח:

יצא נתונים פעולה זו תיצור קובץ אקסל המציג את נתוני הדוח בחלוקה לשתי לשוניות:
 • סיכום הדיווח - לשונית זו מציגה את נתוני טבלה 3: סך ערך מחושב רכיבי סיכון שוק מטבעי ואת טבלה 4: סך כל ההקצאה בשל סיכון שוק לפי רכיבי סיכון שוק במטבע הדיווח.
 • הקצאות בשל סיכוני שוק - לשונית זו מציגה את נתוני טבלה 1: חישוב ערך מחושב של כל רכיבי סיכון השוק הכולל קיזוז פוזיציות הפוכות ברכיבי סיכון שיש להם אותו נכס בסיס, ובלבד שהן נוסעות ממכשירים פיננסים שתנאיהם זהים.
הדפסה פעולה זו מאפשרת למשתמש להדפיס את סיכום נתוני הדוח, הכוללים את נתוני טבלה 3, טבלה 4 ואת טבלת סיכום ההקצאות ומידע סטטיסטי נוסף. בראש העמוד המודפס מצוינות הגדרות הדוח שנבחרו. כמו כן, באמצעות לחצן זה ניתן לשמור את נתונים אלו כקובץ PDF או לחלופין לשלוח את הנתונים כקובץ מצורף, באמצעות מערכת שליחת הודעות הדוא"ל של הייפר.

הפקת קובץ ז13

טבלה 1 בדוח זה מיועדת ליבוא אל תוך מערכת המגנא בטופס ז013. על מנת ליצור קובץ מתאים יש ללחוץ על לחצן קובץ ז13: ערך מחושב של כל הרכיבים. פעולה זו תייצר קובץ טקסט, אותו יש לשמור במחשב האישי ולאחר מכן לייבא אל תוך טופס ז013 של מערכת מגנא, תחת סעיף 1.

להלן חלק א' בטופס ז013, כפי שמופיע במערכת המגנא: התעמקות בנתונים