הקצאות בשל סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים (ז012 + ז006)

חברות המסחר חשופות לסיכוני אשראי בעצם פעילותן מול בנקים, חברות אשראי וספקי נזילות. בשל כך, מחוייבות החברות להציג את סיכוני האשראי והסיכונים התפעוליים הנובעים מפעילותם, בהתאם לתקנות הרשות לניירות ערך.
זהו מודול דיווח לרכישת ניירות ערך בישראל בלבד (דיווח זירות סוחר), כאשר מטרת הדוח הנה לחשב את סך סיכוני האשראי של החברה (כספי החברה והלקוחות המופקדים אצל גופים חיצוניים) ואת ההתחייבויות שיש לחברה בגין כספי הלקוחות.
ההקצאות הנן הון עצמי של החברה אותו יש לשריין למקרה של קריסת מקור סיכון האשראי, על מנת שניתן יהיה לכסות את הסכומים המופקדים בגוף זה.
סכום ההקצאה נקבע לפי דירוג האשראי של הגוף, כאשר המטרה הנה חלוקת האשראי בין לפחות ארבעה גופים שונים, בכדי למנוע ריכוזיות ו"לפזר" את הסיכונים בין הגופים השונים.
דוח ההקצאות בשל סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים מיועד להגשה במערכת מגנא (דוח חישוב הקצאות בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי) ומציג את הפרטים הבאים:

 • כלל החשבונות המשתתפים בדוחות
 • מקורות הסיכון והקצאות בשל סיכון אשראי עבור כל מקור סיכון
 • שערי החליפין ששימשו לחישובי ההקצאות
 • ערך מחושב סיכון אשראי לפי קבוצות סיכון

הקצאות בשל סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים

מבוא

דוח זה נמצא באזור דוחות ורשימות של תוכנת הייפר, בתוך לשונית BI Reports. הדוח משמש לדיווח לרשות לניירות ערך (טפסי מגנא ז006, ז012), נועד להציג את חישוב ההקצאות הנובעות מסיכוני האשראי ומחולק ללשוניות הבאות:

 • חשבונות משתתפים והגדרות נוספות - לשונית זו משמשת להגדרת החשבונות לצורך הפקת הדיווחים למגנא על פי מקורות סיכון אשראי אלו, כפי שמתואר בסעיף הבא.
 • הפקת דיווחים למגנא (ז006 + ז012) - בלשונית זו מוצג המידע עבור הדיווח, בהתאם לתאריך המבוקש, הכולל את כל המידע הנדרש על פי תקנות הרשות לניירות ערך (תקנות 71, 86). בלשונית זו מוצגות טבלאות המידע הנדרשות עבור טפסי המגנא ז006 ו-ז012, ומאפשר את הפקת קבצי המידע היעודיים עבור טפסים אלו. למעבר לסעיף הדרכה זה, לחץ כאן.
 • רווח תפעולי וחישוב ספקי נזילות - תצוגת חישובים פנימיים.
 • גיליון רכיבי סיכון אשראי - תצוגת חישובים פנימיים.

חשבונות משתתפים והגדרות נוספות

על מנת להפיק את דוח זה, ראשית יש להגדיר את החשבונות המשתתפים (מקורות סיכון האשראי). חשבונות אלו מוצגים בעץ, המפריד בין החשבונות המקומיים לחשבונות מחוץ לארץ. הגדרת החשבונות מבוצעת על פי חלוקה לשני מקורות סיכון:

 1. מקורות סיכון אשראי מקומיים.
 2. מוסדות בהם מופקדים כספי הלקוחות מחוץ לישראל.

חשבונות משתתפים והגדרות נוספות

הגדרת מקור סיכון / מוסד מחוץ לישראל

על מנת להוסיף מוסד לרשימת מקורות הסיכון בארץ או מחוץ לארץ, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על אחד משני ענפי סוגי מקורות הסיכון: "מקורות סיכון האשראי" / "מוסדות בהם מופקדים כספי הלקוחות מחוץ לישראל", בהתאם לצורך.
 2. מלא את שדות החובה:
  שדה הסבר
  שם מקור סיכון אשראי / שם תאגיד בנקאי או מוסד כספי מחוץ לישראל שמו הרשמי של מקור סיכון האשראי (בישראל) או שמו של התאגיד / מוסד כספי הנמצא מחוץ לישראל.
  סוג מקור סיכון אשראי שדה זה מופיע בהגדרת "מקורות סיכון האשראי". בשדה זה יש לבחור מתוך הרשימה את סוג מקור הסיכון או לחילופין לרשום את הסוג בטקסט חופשי. בטופס המגנא מופיעות האפשרויות הבאות: בנק בישראל, בנק מחוץ לישראל, מתווך פיננסי, מדינה, בנק מרכזי, אחר.
  סוג הגוף שדה זה מופיע בהגדרת "מוסדות בהם מופקדים כספי הלקוחות מחוץ לארץ". בשדה זה יש לבחור מתוך הרשימה המוצעת את סוג הגוף או לחילופין לרשום את הסוג בטקסט חופשי.
  קבוצת סיכון בחירת קבוצת הסיכון של הגוף, כפי שנקבעה עבורו על פי דירוג האשראי.

  מלא את יתר השדות על פי נתוני הנהלת החשבונות של החברה. שים לב - השדות "הון עצמי בשקלים" ו"אחוז הגבלת כספי לקוחות מההון העצמי" אינם שדות חובה, אך מיועדים עבור ביקורת פנימית. שדות אלו ישמשו לחישוב ערך "הגבלת כספי לקוחות בש"ח" המוצג בפלט הדוח (סעיף 4. הקצאה בשל סיכון אשראי, בטופס מגנא ז012).

  לאחר עדכון השדות, לחץ על לחצן שמור הגדרות על מנת לשמור את הגוף החדש ולהוסיפו לעץ החשבונות. כעת, יתווסף המקור / הגוף כענף נוסף תחת כותרת המקור.

 3. כעת יש להוסיף חשבונות המשוייכים למקור הנבחר, מתוך החשבונות הפנימיים שהוגדו בתוכנה. לחץ על כותרת המקור ובטבלת שיוך החשבונות לחץ על שדה "שם החשבון" ובחר את החשבון הפנימי הרצוי בעזרת אשף חיפוש החשבונות המוצג בחלון זה. ניתן לשייך את כל החשבונות ממערכת הנהלת החשבונות למוסד הנבחר. לאחר בחירת החשבון, יתעדכנו פרטיו בטבלה. כמו כן, שים לב לשדות הבאים:
  שדה הסבר
  מקדם הסיכון הפיננסי יש למלא את מקדם הסיכון הקבוע עבור המקור, לפי תקנה 86 (ה).
  מופקדים כספי לקוחות בחר "לא" אם מדובר בחשבון עו"ש של הארגון ו"כן" אם זהו חשבון תזרים שוטף.
 4. מתחת לענף המוסד, מופיעים שלושה ענפים נוספים: דוח חודשי, דוח רבעוני, דוח שנתי. יש למלא בעזרת מנהל החשבונות את השדות הנדרשים.
 5. על מנת לייעל את פעולת מילוי הפרטים, ניתן להיעזר בלחצני הפעולה הבאים, הנמצאים בתחתית העץ:
  העתק נתונים למחסנית העתקת נתוני השדות למחסנית הזכרון.
  הדבק מהמחסנית הדבקת נתוני השדות שהועתקו, ממחסנית הזכרון.
  השתמש בלחצנים אלו על מנת להעתיק ולהדביק את כלל נתוני השדות שהועתקו, בין ענפי דוח חודשי/רבעוני/שנתי.
 6. השתמש בלחצן שמור הגדרות על מנת לשמור את השינויים והעדכונים שבוצעו בשדות המידע בלשונית זו.

הגדרת חשבונות לסיכון תפעולי

על מנת לחשב את ההקצאה הנדרשת בשל סיכון תפעולי, יש לבחור חשבונות רווח / הפסד של הארגון, המייצגים מבחינת הארגון את הרווח התפעולי של החברה לפי התקנות. באחריותו של רואה החשבון של החברה, לקבוע אילו חשבונות נכללים בקטגוריה זו. התוכנה מחשבת רווח והפסד (חישוב מאזני) עבור תאריך הדיווח ובהתאם לטווח שנבחר (חודש / רבעון / שנה).
שים לב - בבחירה בטווח דיווח חודשי, מסגרת הזמן שתחושב הנה חודש ימים לאחור מתאריך הדיווח (שדה "חשב מאזן עד ליום"). בבחירה בטווח דיווח רבעוני או שנתי, יתחיל החישוב מהיום הראשון של הרבעון / השנה.

הפקת דיווחים למגנא (ז006 + ז012)

מלשונית זו, מופק דוח ההקצאות בשל סיכוני אשראי, בהתאם לחשבונות המשתתפים שהוגדרו בלשונית הראשונה.
בראש המסך נמצאים שדות להגדרת טווח ואופן הפקת הדיווח. מתחתיהם לחצני ההפעלה הראשיים.

הפקת דיווחים למגנא

הפקת הדוח

עליך למלא את תאריך חישוב המאזן ותקופת הדיווח. סביר להניח ששאר הפרמטרים הינם קבועים לחברתכם ושמורים נכונה מההפעלה הקודמת...

שדה הסבר
חשב מאזן עד ליום בשדה זה יש למלא את תאריך היום האחרון לחישוב המאזן. החישוב יבוצע בהתאם לתקופת הדיווח הנבחרת. גם במהלך החודש יש לבחון בכל יום את ההקצאה של היום הקודם ולוודא שיש מספיק כסף בחשבונות החברה.
תקופת הדיווח בחר את תקופת הדיווח, כפי שתופיע על הדוח המופק ובקבצי הטקסט לרשות. עבור בדיקה יומית יש להשתמש ב-"דיווח חודשי".
כספי הלקוחות כלולים בדיווח האם לכלול בחישוב את חשבונות הבנק בהם מופקדים כספי הלקוחות. מתג זה נועד לפתור מחלוקות שהתגלו בפרשנות הנהלים.
חשיפת אשראי בגין פוזיציות הלקוחות בד"כ ערכו חייב להיות "כן". שדה זה מתפקד כמתג שמאפשר לך לבחון את הקצאת סיכון האשראי בניטרול הפוזיציות של הלקוחות. ההשפעה בהקצאות קוראת כאשר אין ללקוח מספיק בטחונות בחשבון המסחר שלו.
חשיפת אשראי מול ספקי הנזילות בד"כ ערכו חייב להיות "פעיל". שדה זה מתפקד כמתג שמאפשר לך לבחון את הקצאת סיכון האשראי בניטרול הפוזיציות אצל ספק הנזילות. השדה מפעיל אחד משני מנגנונים:
 • "הנח התכסות טכנולוגית בפלטפורמה" - כאשר אין להייפר גישה לרשימת העסקאות אצל ספק הנזילות בסוף כל יום. יש להשתמש במנגנון הזה שמניח שסך הפוזיציות של הלקוחות מכוסה טכנולוגית אצל ספק הנזילות.
 • "קרא חשבונות התכסות ממערכת הספקים" - הייפר תחשב סיכון אשראי על סך הפוזיציות אצל ספקי הנזילות (הייפר תומכת בריבוי חשבונות וספקי נזילות).
לאחר הגדרת שדות אלו לחץ על לחצן הפעל דוח.

פלט הדוח

פלט הדוח הינו בהתאם לתקופת הדיווח שהוגרה ובהתאם לסעיפי טופס מגנא 012. הפלט מציג את הטבלאות הבאות:

ריכוז כלל החשבונות המשתתפים בדוחות ז006 וגם ז012

טבלה זו מציגה את ריכוז כלל החשבונות, כפי שהוגדרו בלשונית "חשבונות משתתפים והגדרות נוספות". הטבלה מציגה את פרטי החשבונות, היתרה בחשבון, מטבע החשבון, מאזן ופרטי מקור סיכון האשראי.

שערי החליפין אשר שימשו לחישובי ההקצאות

בהתאם לסעיף 3 בטופס מגנא ז012, מוצגים שערי החליפין, בהתאם ליום הנבחר בשדה "חשב מאזן עד ליום" בראש העמוד. זהו השער היציג של היום הנבחר.

הקצאה בשל סיכון אשראי

בהתאם לסעיף 4 בטופס מגנא ז012, מוצגים מקורות סיכון האשראי, כאשר עבור כל מקור מרוכזים כלל החשבונות המשוייכים למקור זה. בטבלה זו מוצגים השדות הבאים:

שדה הסבר
שם מקור סיכון אשראי כפי שהוגדר בלשונית "חשבונות משתתפים והגדרות נוספות", בהגדרת מקור הסיכון.
סוג מקור סיכון אשראי כפי שהוגדר בלשונית "חשבונות משתתפים והגדרות נוספות", בהגדרת מקור הסיכון.
חברה מדרגת כפי שהוגדר בלשונית "חשבונות משתתפים והגדרות נוספות".
דירוג מקור סיכון אשראי דירוג מקור סיכון האשראי כפי שנקבע על ידי החברה המדרגת.
קבוצת סיכון קבוצת הסיכון אליה משתייך מקור סיכון האשראי, על פי תקנה 86.
הסכם קיזוז תקף האם קיים הסכם קיזוז עבור מקור סיכון האשראי וכפי שהוגדר בלשונית "חשבונות משתתפים והגדרות נוספות".
ערך שחלוף לפני קיזוז בערך מוחלט סך הפקדונות החיוביים (מאזן חיובי) במקור סיכון האשראי.
ערך שחלוף אחרי קיזוז בערך מוחלט סיכום הפקדונות החיוביים והשליליים במקור סיכון האשראי.
תוספת סיכון פיננסי לפני קיזוז תוספת זו מחושבת על פי מקדם הסיכון הפיננסי שהוגדר למקור סיכון האשראי, בהתאם לסעיף 86 (ה), כמכפלה של "ערך שחלוף לפני קיזוז בערך מוחלט".
תוספת סיכון פיננסי אחרי קיזוז תוספת זו מחושבת על פי מקדם הסיכון הפיננסי שהוגדר למקור סיכון האשראי, בהתאם לסעיף 86 (ה), כמכפלה של "ערך שחלוף אחרי קיזוז בערך מוחלט".
ערך מחושב הערך המחושב הנו סכום הערכים הבאים: [ערך שחלוף אחרי קיזוז בערך מוחלט] + [תוספת סיכון פיננסי אחרי קיזוז].
שיעור ערך באחוזים שיעור ערכי המאזן של מקור סיכון האשראי באחוזים, מתוך סך ערכי כלל מקורות הסיכון. דהיינו, כמה אחוזים מכספי החברה נמצאים במקור סיכון אשראי אחד.
הגבלת כספי לקוחות בש"ח ערך זה נקבע על פי חישוב מכפלת ערכי השדות "הון עצמי בשקלים - נכון לתקופת הדיווח" ו"אחוז הגבלת כספי לקוחות מההון העצמי". שדה זה נועד למטרת ביקורת עצמית.
סך הכל כספי לקוחות בש"ח שדה זה מציג את סך כספי הלקוחות המופקדים בכל מוסד.

ערך מחושב סיכון אשראי לפי קבוצת סיכון (מוכפל ב-8%)

בהתאם לסעיף 4.ד בטופס מגנא ז012, מוצגות קבוצות הסיכון, כאשר בכל קבוצה מרוכזים כלל המקורות המשוייכים לקבוצה זו. בטבלה זו מוצגים השדות הבאים:

שדה הסבר
קבוצת סיכון כל קבוצת סיכון מוצגת בשורה נפרדת והנתונים המוצגים בה מתייחסים לכלל המקורות המשוייכים לקבוצה זו. קבוצת הסיכון "ריכוזיות" נוצרת באופן אוטומטי עבור מקור סיכון בו נמצאים מעל 25% מכספי החברה.
סך ערך מחושב סך ערך האשראי המחושב על פי שדה "ערך מחושב" בטבלת "הקצאה בשל סיכון אשראי".
מכפלת מקדם ערך מכפלת המקדם הקבוע עבור קבוצת הסיכון, על פי תקנה 86 (א). מכפלת המקדם עבור קבוצת הסיכון "ריכוזיות" הינו 100%.
סך כל הקצאה סך כל הקצאת האשראי, המחושבת באופן הבא: [סך ערך מחושב] * [מכפלת מקדם] * [0.08].

גיליון רכיבי סיכון אשראי

בלשונית זו מופיע פירוט החישוב של הפוזיציות הפתוחות של הלקוחות בלבד נכון לסוף יום הדיווח. העסקאות מקוזזות בתוך אותו חשבון מסחר ולפי סימול חוזה זהה בלבד.
כל הערכים המחושבים בעמודות האחרונות הינם במטבע USD בלי קשר למטבע החוזה ולמטבע החשבון של הלקוח.
העמודה האחרונה "Positions Risk USD" מסכמת את סיכון האשראי לפוזיציה של הלקוח בדולרים, בטרם קיזוז בטחונות והכפלה ב-8%.

גיליון חישוב רכיבי סיכון אשראי

רווח תפעולי וסיכון בגין עסקאות פתוחות

בסעיף זה נתמקד בטבלה התחתונה שמכילה ריכוז מקדמי אשראי בגין לקוחות ספציפיים וספקי נזילות. החישוב של הלקוחות מתבצע בכל מקרה אך הוספת הסכומים לסיכון השיורי תלויה במתג בהפעלת הדוח.
נוסחת החישוב לכל חשבון מסחר הינה ולכל מכשיר פיננסי: (Σ(RC + AddOn) - TP_Equity) * 8% ולאחר החישוב הפרטני המערכת גם מחברת חשבונות מסחר שנמצאים בבעלותו של אותו האדם או חברה.

שם השדה הסבר
חשבון הייפר מספר לקוח או ספק בהייפר
חשבון מסחר חשבון בפלטפורמה
שווי תיק בש"ח שדה Equity בפלטפורמה משוערך לשקלים דרך השער היציג
סיכון אשראי לעסקאות בש"ח החלק הראשון של הנוסחה Σ(RC + AddOn) ונתאר אותו כאן בהרחבה:
RC = Trade P&L when > 0
AddOn = [Trade Volume] * [End of day price] * [USD convertion rate] *
        [AddOn % לפי סוג הנכס בחוזה]
סיכון אשראי ללקוח בש"ח ערך השדה [סיכון אשראי לעסקאות בש"ח] מינוס ערך השדה [שווי תיק בש"ח]. למעשה זהו החלק השני בנוסחה
הקצאה נטו בש"ח אם ערך השדה [סיכון אשראי ללקוח בש"ח] גדול מאפס אזי ניקח אותו ונכפיל במקדם האחרון שהינו 8% נכון ליום כתיבת מסמך זה.
שם הלקוח שם הלקוח או ספק הנזילות
מספר זהות/חברה בהמשך לעמודה הקודמת...
ריבוי חשבונות במידה והשורה הזאת מכילה איחוד נתונים של מספר חשבונות מסחר בבעלות אותה הישות המשפטית, יופיע הערך "כן" בשדה הזה.

רווח תפעולי וסיכון בגין עסקאות פתוחות

יצוא והדפסת נתונים

על מנת לייצא את הנתונים ולאחר הפעלת הדוח בהתאם לתקופת הדיווח שנדרשת, לחץ על לחצן יצא נתונים. פעולה זו, תייצר קובץ אקסל המכיל את הטבלאות הבאות:

 • טבלת "ערך מחושב סיכון אשראי לפי קבוצת סיכון" (סעיף 4.ד בטופס מגנא ז12).
 • טבלת "הקצאות בשל סיכוני אשראי" (סעיף 4 בטופס מגנא ז012).
 • טבלת "כלל החשבונות המשתתפים ושמות מקורות סיכון האשראי" (סעיפים 2,3 בטופס מגנא ז006).
בכדי להדפיס את טבלאות הנתונים, לחץ על לחצן הדפסה.

קליטת טופס ז006 במערכת המגנא

את קבצי הנתונים הנוצרים על ידי המערכת, יש לייבא אל תוך מערכת המגנא, בשדות המיועדים לכך. לשם כך, השתמש בלחצני הפעולה הבאים, הנמצאים בראש העמוד:

קובץ ז 6-2: פירוט מקורות סיכון האשראי לחצן זה ייצר קובץ עם נתוני מקורות סיכון האשראי המיועד ליבוא אל תוך מערכת המגנא, אל סעיף 2 בטופס ז006.
קובץ ז 6-3: מוסדות בהם כספי לקוחות מחוץ לארץ לחצן זה ייצר קובץ עם נתוני מקורות סיכון האשראי המיועד ליבוא אל תוך מערכת המגנא, אל סעיף 3 בטופס ז006
להלן סעיפי טופס ז006 כפי שמופיעים במערכת המגנא:

יצוא נתונים - טופס מגנא ז012

קליטת טופס ז012 במערכת המגנא

את סעיפים 3, 4, 4.ד בטופס מגנא ז012 יש להכניס באופן ידני, אז נציע כאן "קיצור דרך":
לחץ על לחצן יצא נתונים ואת הקובץ שנוצר יבא פתח בתוכנת אקסל או open office.
כעת בצע "העתק - הדבק" לכל אחד מהשדות למילוי. להלן סעיפי טופס ז012 כפי שמופיעים במערכת המגנא:

יצוא נתונים - טופס מגנא ז012