דוח על פעילות החברה (ז004)

דוח זה של מערכת הייפר, נועד לספק מידע על פעילות החברה בטווח התאריכים הנבחר. הדוח מציג את נתוני הפעילות של לקוחות החברה, מספק תמונת מצב על פי ספרי החשבונות של החברה והנו אחד מדוחות הרגולציה הישראלית לזירות סוחר (טופס ז004 במגנא).

הדוח מסכם נתונים גולמיים על פי הנתונים בספרי החשבונות של החברה ומופק ממקורות המידע הבאים:

 • טבלת הלקוחות.
 • טבלת עסקאות סגורות שהיו פעילות או נסגרו בתקופת השאילתה.
 • טבלת עסקאות פתוחות שנפתחו עד לסוף תקופת השאילתא.
 • טבלת דגימת יתרות מערכת המסחר, נכון לחצות בסוף יום הדיווח (תחילת היום העוקב).
 • טבלת הפקדות / משיכות לאיתור הפקדות ראשונות (אי פעם) בתקופת הדיווח.
 • רשומות סגירת החשבון שנוצרו בתקופת הדוח.

הפקת הדוח

על מנת להפיק את הדוח, יוצג בפני המשתמש חלון בחירת טווח תאריכים, בו יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי, את מטבע הדיווח ואת תקופת הדוח.

כברירת מחדל, הייפר זוכרת את תאריכי ההפקה האחרונה ומציגה אותם. ניתן לשנות את טווח התאריכים ואת המטבע, בהתאם לצרכי המשתמש. שדות אלו הנם שדות חובה הנדרשים לשם הרצת הדוח. כמו כן, שים לב לשדות הבאים:

שדה הסבר
קובץ תקופה קודמת לשרשור כחלק מדרישות הרשות, ישנו צורך להציג עבור כל תקופה, נתונים עבור התקופה הקודמת. לכן, יש להשתמש בשדה זה באופן הבא:
 • הפקת פלט לבדיקה - כאשר מעוניינים להריץ את הדוח לצרכי בדיקה פנימיים בלבד, יש להשאיר שדה זה ריק.
 • הפקת פלט להגשה - כאשר מעוניינים להפיק פלט זה לצרכי הגשתו, יש להפיק תחילה את הדוח עבור התקופה הקודמת (לדוגמא: כאשר מפיקים דוח רבעוני, יש להפיק דוח של הרבעון הקודם). עבור דוח התקופה הקודמת יש להשאיר את שדה זה ריק ולשמור את קובץ הפלט כקובץ txt (אפשרות זו תוצע למשתמש לאחר סגירת הפלט). כעת, יש להפיק את הדוח עבור התקופה הנדרשת הנוכחית ובשדה זה יש לבחור בקובץ הפלט של התקופה הקודמת. בהגשת המגנא נדרשים שני הקבצים.
שים לב - המערכת מציעה לשמור את קובץ הtxt להגשה למגנא רק לאחר סגירת פלט הדוח.
הפעל סף מינימלי את ספירת כמות הלקוחות הפעילים, באופן הבא:
 • לא - המערכת תנקה לקוחות שאינם פעילים בתקופת הדיווח.
 • כן - לקוחות ללא פעילות אשר יתרתם הינה בטווח של בין 50 ל (50-) ינוקו על ידי המערכת, מתוך הנחה שאלו לקוחות שעזבו לפני תקופת הדיווח.
לסיום, יש ללחוץ על לחצן אישור (F6).

דוח על פעילות החברה (ז004)

נתוני הלקוחות הנכללים בדוח זה, נלקחים על פי השלבים הבאים:

 1. המערכת מסמנת לקוחות פעילים ככאלו שהייתה להם לפחות עסקה פתוחה אחת בתקופת הדוח, מתוך כל רשימת הסוחרים.
 2. המערכת מבצעת העתקת והמרת מטבע ליתרות מפלטפורמות המסחר, נכון ליום האחרון של הדוח. לפיכך, שער ההמרה הנו ליום האחרון של הדוח (שער יציג).
 3. ספירת כסף חדש ונטישת לקוחות. כמות אירועי הפקדה ראשונה וכמות אירועי נטישה לכל חשבון. הפקדה ראשונה הינה הפקדה של לקוח שהצטרף (חדש / לקוח שנטש וחזר). לאחר נטישה, ההפקדה הבאה של הלקוח הינה "כסף חדש".

  בטבלת Trading_System_Command, בשדה "פקודה לפלטפורמה, קיים סטאטוס "סגירת חשבון מסחר" המיועד להגדרת נטישה. כמו כן, קיימות פקודות הפקדה / משיכה. עבור פקודות אלו קיים שדה פילוח "מטרת הפקדה / משיכה" הכולל את האפשרויות הבאות: העברת כסף מול הלקוח, בונוס, מסים, תיקון תקלה / טעות, ביטחונות, עמלה, הפקדה ראשונה / כסף חדש, ריבית, דיבידנד, שמיטת חוב, העברה בין חשבונות (אפשרות זו אינה נחשבת כ"כסף חדש"). למערכת ישנו זיהוי אוטומטי לעדכון שדה זה, אך עם זאת, על המשתמש לפקח על ערכו.

  המערכת מגדירה את הלקוח כלקוח שעזב במקרים הבאים:

  • חצי שנה לאחר סגירת עסקה אחרונה והקפאת כל פעילות
  • כאשר הלקוח מבצע משיכה של כל יתרת הכסף בחשבון
  • כאשר הנציג מגדיר סטאטוס זה באופן ידני, בעקבות שיחה עם הלקוח ובחירה שלו לעזוב ולהפסיק כל פעילות.
  שים לב - בהפקת דוח שנתי, ייתכן מצב בו לקוח היה פעיל, סיים את הכסף בחשבון ולאחר מספר חודשים חזר שוב.

 4. הסרת לקוחות שאינם רשומים בחברה. לקוח נחשב כלא רשום כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • לא היה פעיל בתקופה
  • לא הפקיד כסף חדש / עזב בתקופה
  • גם יתרת החשבון וגם יתרת התיק (Balance/Equity) הן בין 50 ל- (50-), או בין 1 ל- (1-), בהתאם להגדרת השדה "הפעל סף מינימלי".
  לקוחות אלו נמחקים מהרשימה.
 5. ביצוע מבחן משקיע מתוחכם לכלל החשבונות ברשימה, המסמן לקוח מתוחכם על פי ת.ז. / ח.פ. של הלקוח. כאשר לישות ישנו חשבון המוצהר כמתוחכם, כל יתר חשבונותיו יסומנו כמתוחכמים גם הם.
 6. בשלב זה יוצרת המערכת גיליון עבודה - בגיליון זה, המוצע לשמירה, יכללו כל החשבונות על פי התנאים הנ"ל.
 7. המערכת מבצעת איחוד חשבונות לפי ת.ז / ח.פ. אל תוך רשומה אחת (עבור לקוחות בעלי ריבוי חשבונות) באופן הבא:
  • אם אחד מהחשבונות פעיל, אזי כל רשימת חשבונות הסוחר המאוחדת תחשב כפעילה.
  • אם באחד מהחשבונות נחשב הלקוח כלקוח מתוחכם, אזי רשימת איחוד כל חשבונותיו תיחשב ככזו.
  המערכת מחברת את כל הרשומות - כספים, עסקאות וכו'.
 8. הפקדות ראשונות / כמות סגירות - אם לקוח קיים ביצע הפקדה ראשונה, זה לא ייחשב כאירוע פתיחת חשבון. כמו כן, אם סגר חשבון, סגירה זו לא תיחשב כסגירה בכמויות.
 9. כעת המערכת מבצעת בניית טבלה סטטיסטית של המכשירים בהם היה מסחר בתקופת הדוח, הכוללת: כמות עסקאות לכל מכשיר, כמות לקוחות שסחרו במכשיר, כמות עסקאות שנמחקו, כמות עסקאות שנסגרו בניגוד לרצון המשתמש (Margin Call) וכמות עסקאות ממוצעת ללקוח.
 10. כעת תציג המערכת את פלט הדוח.
שים לב -
 1. המערכת מנקה לקוחות ללא פעילות בעלי יתרה בטווח של (50-) ועד 50, זאת מתוך הנחה שלקוחות אלו עזבו לפני תקופת הדוח.
 2. על פי הגדרת הרשות לניירות ערך, "לקוח מתוחכם" הנו משקיע העונה על כל הקריטריונים הבאים:
  • משקיע שמועד חתימתו על החוזה נכנס לתוקף בטווח השאילתא.
  • מחזור המסחר של המשקיע בכל אחד מששת החודשים האחרונים (שקדמו לשאילתא), לא פחת מעשרה מליון ש"ח בחודש.
  • שווי אחזקותיו בתיק עולה על שנים עשר מליון ש"ח.

פלט הדוח

לאחר בחירת טווח התאריכים, מטבע ותקופת הדוח ואישורם, תציע המערכת לשמור קובץ excel של פלט הדוח. להלן דוגמא של הפלט המוצג:

דוח על פעילות החברה (ז004)

בראש פלט הדוח מוצגים טווח התאריכים ומטבע הדיווח הנבחרים. הדוח מציג שמונה טבלאות נתונים, כאשר בכל אחת מבוצעת הפרדה בין נתוני הלקוחות הרגילים לנתוני הלקוחות הנחשבים כ"לקוחות מתוחכמים". פלט זה מציג את הטבלאות הבאות:

 1. מספר וסך כל כספי הלקוחות ב ILS - טבלה זו מציגה את מספר לקוחות החברה הרשומים במהלך תקופת הדוח, מספר הלקוחות המתוחכמים הרשומים בתקופת הדיווח, מספר הלקוחות הלא מתוחכמים הרשומים בתקופת הדיווח, מספר לקוחות החברה לתום תקופת הדיווח, סך כל כספי הלקוחות בתום תקופת הדיווח. נתון זה מרכז את כלל הלקוחות בעלי כסף בחשבון (Balance), גם אם אינם פעילים. שים לב לאופן חישוב השדות הבאים:
  • מספר לקוחות החברה לסוף תקופת הדיווח - ערך זה הנו ערך השדה "מספר לקוחות החברה הרשומים במהלך תקופת הדיווח" פחות ערך השדה "לקוחות שמשכו כספיהם או שסגרו חשבונם" (סעיף 4).
  • סך הכך כספי הלקוחות בסוף תקופת הדיווח - זהו ערך שדה "TP Balance" של לקוחות החברה הרשומים, במהלך תקופת הדוח.
 2. לקוחות מצטרפים במהלך התקופה - לקוחות חדשים שהתווספו במהלך תקופת הדוח והפקידו כסף לראשונה. שים לב - לקוח אשר סיים פעילותו (עודכן ידנית / סיים כספו / משך כספו) ולאחר מכן החל פעילות מחודשת, ייחשב כלקוח מצטרף.
 3. לקוחות עוזבים במהלך התקופה - לקוחות שמשכו את כל כספיהם או שסגרו את חשבונם במהלך תקופת הדוח.
 4. לקוחות פעילים במהלך התקופה - לקוחות שפעלו בזירה במהלך תקופת הדוח.
 5. סכום כספי לקוחות שהפקידו לראשונה במהלך התקופה ב ILS - סך כל ההפקדות הראשונות שבוצעו במהלך התקופה. נתון זה מתייחס ללקוחות המצטרפים במהלך התקופה (סעיף 3). זהו ערך שדה "Balance" של הלקוחות לסוף התקופה.
 6. סכום כספי הלקוחות שפעלו בזירה במהלך התקופה ב ILS - סך כל כספי הלקוחות הפעילים בזירה במהלך תקופת הדוח. זהו ה Balance של הלקוחות במערכת המסחר, מומר לשקלים. נתון זה מתייחס ללקוחות הפעילים (סעיף 5).
 7. סכום הבטוחות לסוף התקופה ב ILS - זהו סך כל ה Equity של הלקוחות ביום הפקת הדוח. נתון זה מתייחס ללקוחות הפעילים (סעיף 5).
 8. סכום הבטוחות הנדרשות המוקצות לתום התקופה ב ILS - זהו סך כל ה Margin ממערכת המסחר, ליום האחרון של הדוח. נתון זה מתייחס ללקוחות הפעילים (סעיף 5). שים לב - הנתון בפלטפורמת המסחר MT4 נלקח ישירות מהפלטפורמה, בעוד שבפלטפורמות אחרות מתבצע חישוב על ידי יישום יבוא הנתונים של הייפר.
 9. סעיף זה מציג את הנתונים הבאים:
  • סך העסקאות שנספרו (פתוחות או שנסגרו במהלך התקופה) לחלק לכמות הלקוחות הפעילים (סעיף 5).
  • סך העסקאות שבוטלו (ערך D בשדה status).
  • מספר העסקאות ששונו במהלך התקופה - ערך זה יהיה 0 מכיוון שכרגע אינו נתמך בפלטפורמות. על מנת לעדכן ערך זה, יש לפנות אל בית התוכנה בכדי לבצע ידנית אירוע שינוי עסקה.
 10. הוצאת הגיליון אחרי איחוד נתונים - ישנם שני גיליונות: הראשון מציג את הנתונים מלפני איחוד החשבונות (כפי שהוצע למשתמש בעת הפקת הדוח) והשני מציג את הנתונים בחלוקה לפי המכשירים הפיננסיים.
 11. הפקת קובץ txt. להגשה במערכת המגנא.

את פירוט טבלה זו, המסכמת את נתוני הלקוחות המרוויחים והמפסידים, יש להגיש לרשות לניירות ערך בטופס מגנא ז002, כפי שיוסבר בהמשך.

הדפסה ויצוא הדוח

לאחר פתיחת הדוח, מאפשרת המערכת את הדפסתו, שמירתו כקובץ PDF ושליחתו כקובץ מצורך באמצעות תוכנת הדואר האלקטרוני של הייפר. לאחר בחירה באחת מפעולות אלה או סגירת הדוח, תציג המערכת אפשרות לשמירת הדוח כגיליון עבודה. פעולה זו מיועדת ליצוא הדוח. המערכת מאפשרת לבחור את הקובץ הרצוי ליצוא המידע וכברירת מחדל ישמר הדוח כקובץ excel.

קובץ זה מציג באופן פרטני את פרטי כלל הלקוחות המופיעים בדוח ואת הנתונים הבאים: מספר לקוח, שם הלקוח, מספר זהות, מועד יצירת החשבון, מטבע הצגת הנתונים, האם הלקוח פעיל, האם עמד במבחן "לקוח מתוחכם", רווח / הפסד במטבע הלקוח, יתרה במטבע הדיווח, שווי תיק במטבע הדיווח, בטוחה נדרשת במטבע הדיווח, סטאטוס הלקוח לתקופת הדוח, מועד הפקדה ראשונה וערך ההפקדה הראשונה.

לאחר סגירת פלט הדוח ומתן האפשרות לשמירת גיליון העבודה, תציע התוכנה את שמירתו כקובץ txt עבור הגשה למגנא. קובץ זה ניתן לטעינה גם למטרת שרשור נתוני התקופה הקודמת לנתוני התקופה הנוכחית.