דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים (ז002)

דוח זה של מערכת הייפר, המופק בהתאם לתקנה 69 של הרשות לניירות ערך, מציג סיכום של מספר הלקוחות שפעלו בחברה במסגרת הזמן הרצויה, את כמות הלקוחות המרוויחים ואת כמות הלקוחות המפסידים. הדוח מספק תמונת מצב על פי ספרי החשבונות של החברה והנו אחד מדוחות הרגולציה הישראלית לזירות סוחר. כמו כן, מוגש הדוח באתר מגנא, תחת הסימול ז002.

הדוח מסכם נתונים גולמיים על פי הנתונים בספרי החשבונות של החברה ומופק ממקורות המידע הבאים:

 • טבלת כלל הלקוחות.
 • טבלת העסקאות הסגורות (hyp_Client Trade Log), עבור עסקאות שנסגרו (מומשו) בטווח הזמן שהוגדר לשאילתה.
 • טבלת פעולות כספיות מסוג עמלות, ריביות, דיבידנד ותיקונים, עבור פעולות שמועד ביצוען בטווח הזמן שהוגדר לשאילתה. על פי סעיף 69 (ה) בתקנות הרשות, יש לספור אך ורק לקוחות אשר מימשו עסקאות ולפיכך, לקוח בעל עמלה המעודכנת בחשבונו שלא ביצע מימוש, לא יכלל בדוח.
  דוגמא: אם לקוח פתח עסקה בחודש ינואר ומימש אותה במחודש מרץ, לא יכלל בחודש פברואר גם אם קיימת עמלה המעודכנת בחשבונו.

הפקת הדוח

על מנת להפיק את הדוח, יוצג בפני המשתמש חלון בחירת טווח תאריכים, בו יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי. כברירת מחדל, זוכרת המערכת את תאריכי ההפקה האחרונה ומציגה אותם. ניתן לשנות את טווח התאריכים בהתאם לצרכי המשתמש.

כמו כן, יש להגדיר בשדה "הפעל סף מינימלי" את ספירת כמות הלקוחות מרוויחים / מפסידים, באופן הבא:

 • לא - לקוחות אשר יתרתם החיובית גבוהה מ0.1 שקלים או לחלופין יתרתם השלילית גבוהה מהערך (0.1-), יחשבו כמרוויחים / מפסידים בהתאמה.
 • כן - לקוחות אשר יתרתם החיובית גבוהה מ4 שקלים או לחלופין יתרתם השלילית גבוהה מהערך (4-), יחשבו כמרוויחים / מפסידים בהתאמה. הגדרה זו נועדה לבדל לקוחות אשר משכו את כל כספם מלקוחות להם נשארה יתרה זניחה, אותם ניתן להגדיר כלקוחות שאינם רשומים עוד, על פי נהלי החברה ולשיקול דעתה.

דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים - מגנא ז002

חשבונות הלקוחות הנכללים בדוח זה, נלקחים על פי השלבים הבאים:

 1. המערכת מביאה את רשימת הלקוחות בעלי TP Login (בעלי חשבון מסחר אמיתי) ולהם ערך True בשדה "Locked Name & ID".
 2. מתוך טבלת העסקאות הסגורות (Client Trade Log), נלקחים מספרי הלקוחות של עסקאות אלה, בטווח הזמנים שנבחר עבור הדוח.
 3. עבור התאריכים המבוקשים מתבצע חיתוך של הנתונים (מתוך טבלת hyp_Trading System Commands), על פי פעולות מול מערכת המסחר ופקודות הפקדה / משיכה שבוצעו בהצלחה (שדה "סטאטוס ביצוע" הנו "בוצע בהצלחה"). כמו כן, נבדק שערכו של שדה "התעלם מהרשומה בדוחות" הנו "לא". שים לב - פעולת ההפקדה כוללת: בונוס / תיקון / עמלה / ריבית / דיבידנד / שמיטת חוב. הפקדות הינן בגדר רווח לסוחר ומשיכות הינן בחזקת הפסד.
 4. הייפר מסמנת את הלקוחות שסגרו (מימשו) עסקאות בתקופת הדוח כלקוחות פעילים והפקודות הכספיות של לקוחות אלו ירוכזו. הלקוחות שאינם פעילים יוסרו מהרשימה.
 5. המערכת מבצעת מבחן לקוחות מתוחכמים, המסמן לקוח מתוחכם על פי ת.ז. / ח.פ. של הלקוח. כאשר לישות ישנו חשבון המוצהר כמתוחכם, כל יתר חשבונותיו יסומנו כמתוחכמים גם הם.
 6. כעת, למערכת ישנה רשימת חשבונות מסחר מופרדים, גם אם חלקם שייכים לאותו לקוח (ישות משפטית).
  בשלב זה, המערכת מציעה לשמור את חוברת העבודה לדיסק המקומי (גיליון excel) עם פירוט החשבונות הנבחרים, על פי השלבים המוזכרים לעיל.
 7. המערכת מאחדת את החשבונות על פי ת.ז / ח.פ אל תוך רשומה אחת (עבור לקוחות בעלי ריבוי חשבונות).

פלט הדוח

הפלט מציג את הנתונים, על פי החיתוך המוצג בסעיף הקודם. בראש הפלט מוצג טווח התאריכים שנבחר עבור הדוח והמטבע בו מוצגים הערכים. פלט הדוח מציג שתי טבלאות:

 • דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים (ז002)
 • פירוט נפרד של לקוחות מתוחכמים - אין למלא במגנא

דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים - מגנא ז002

דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים (ז002)

טבלה זו מציגה את הנתונים הבאים:

 • מספר לקוחות שפעלו בחברה - סך הלקוחות שמימשו לפחות עסקה אחת בטווח התאריכים הנבחר עבור הדוח.
 • מספר לקוחות מפסידים - סך הלקוחות שפעלו בחברה והפסידו בתקופת הדוח.
 • מספר לקוחות מרוויחים - סך הלקוחות שפעלו בחברה והרוויחו בתקופת הדוח.
 • מספר הלקוחות שאינם מרוויחים או מפסידים - סך הלקוחות שפעלו בחברה ושאינם מורווחים או מופסים בתקופת הדוח.
בכל אחת מהעמודות תוצג הן הכמות המספרית והן האחוז מתוך סך הלקוחות שפעלו בחברה.
שים לב - לקוחות מפסידים / מרוויחים נספרים על ידי המערכת רק כאשר ערך ההפסד / רווח עולה על 4 שקלים או 0.1 שקלים, בהתאם להגדרת שדה "הפעל סף מינימלי".

את פירוט טבלה זו, המסכמת את נתוני הלקוחות המרוויחים והמפסידים, יש להגיש לרשות לניירות ערך בטופס מגנא ז002, כפי שיוסבר בהמשך.

פירוט נפרד של לקוחות מתוחכמים - אין למלא במגנא

טבלה זו מציגה את הלקוחות העומדים במבחן "לקוח מתוחכם". את נתוני טבלה זו אין למלא במגנא ובקובץ הפלט יסומנו בהתאם.

על פי הגדרת הרשות לניירות ערך, "לקוח מתוחכם" הנו משקיע העונה על כל הקריטריונים הבאים:

 • משקיע שמועד חתימתו על החוזה נכנס לתוקף בטווח השאילתא.
 • מחזור המסחר של המשקיע בכל אחד מששת החודשים האחרונים (שקדמו לשאילתא), לא פחת מעשרה מליון ש"ח בחודש.
 • שווי אחזקותיו בתיק עולה על שנים עשר מליון ש"ח.

הדפסה ויצוא הדוח

לאחר פתיחת הדוח, מאפשרת המערכת את הדפסתו, שמירתו כקובץ PDF ושליחתו כקובץ מצורך באמצעות תוכנת הדואר האלקטרוני של הייפר. לאחר בחירה באחת מפעולות אלה או סגירת הדוח, תציג המערכת אפשרות לשמירת הדוח כגיליון עבודה. פעולה זו מיועדת ליצוא הדוח. המערכת מאפשרת לבחור את הקובץ הרצוי ליצוא המידע וכברירת מחדל ישמר הדוח כקובץ excel.

קובץ זה מכיל את פרטי כלל הלקוחות הפעילים לתקופת הדוח ומציג עבור כל לקוח את פרטי המידע הבאים: מועד יצירת חשבון המסחר, מטבע ברירת המחדל לחשבון המסחר, האם עמד במבחן "לקוח מתוחכם" וסך רווח/הפסד בחשבון במטבע הלקוח.

הגשת הדוח במגנא

קובץ האקסל הנוצר על ידי המערכת ומרכז את כלל הלקוחות ואת הרווחים / הפסדים, מיועד להגשה במערכת המגנא, בטופס ז002, באופן הבא:

 • סעיף 1 - את סעיף זה יש למלא באופן ידני על פי השדות הנדרשים, מפלט הדוח (מס' לקוחות שפעלו בחברה, מס' לקוחות מפסידים, מס' לקוחות מרווחים, מס' לקוחות שאינם מרוויחים או מפסידים). בשורת "נתונים ביחס ל" - ניתן למלא את הנתונים השמורים בדיסק המקומי, מהפקת הדוח הקודמת.
 • סעיף 2 - את סעיף זה יש למלא באופן ידני על פי השדות הנדרשים, מפלט הדוח (מס' לקוחות שפעלו בחברה, מס' לקוחות מפסידים, מס' לקוחות מרווחים, מס' לקוחות שאינם מרוויחים או מפסידים).
 • סעיף 3 - אל סעיף זה יש לצרף את קובץ הפלט, לאחר שמירתו כקובץ PDF.

טופס ז002 - דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים

דוח לקוחות מרוויחים ומפסידים - מגנא ז002