פירוט מס

לשונית זו מציגה את חישוב הנ.מ.ב (ניכוי מס במקור) ואת סיכומי הרווח וההפסד החודשיים, עבור כל חודש. החישוב מבוצע עבור כל חשבון לקוח או על פי שילוב מספר חשבונות של אותו הלקוח. כמו כן, נלקחים הנתונים ממערכת המסחר המוגדרת עבור כל חשבון. הנתונים מוצגים בטבלה בחלוקה ראשית לחודשים וחלוקה משנית לאחוז ניכוי המס. במקרים בהם יש שינוי באחוז המס במהלך החודש, תיווצר שורה נוספת עבור אותו החודש ובשדה "% ניכוי" יוצג אחוז הניכוי החדש. לשונית זו הינה חלק ממודול ניכוי מס במקור על מכשירים פיננסיים של תוכנת הייפר.

פירוט מס

הפעלת הדוח

בראש הדוח מופיעים נתונים הנלקחים מכרטיס הלקוח ועריכתם מתאפשרת בהתאם להרשאות המשתמש. כמו כן, מעל הטבלה יש למלא את השדות הבאים:

שדה הסבר
עבור שנת המס בחירת השנה הרצויה עבור הדוח. בטבלת הנתונים יוצגו חודשי שנה זו, בהם נסגרו עסקאות.
מיזוג כל חשבונות המסחר הצגת חישוב ניכוי מס במקור מאוחד לכל חשבונות המסחר של הלקוח. בשדה זה ניתן לבחור האם לאחד את כל חשבונות המסחר של אותו הלקוח על פי מספר / ח.פ זהה, או על פי תיבת דואר אלקטרוני זהה.
כברירת מחדל הדפס מסמכים במטבע המטבע הרצוי עבור המסמכים הרשמיים.
אחוז ניכוי מס במקור אחוז ניכוי המס במקור הינו קבוע, בהתאם לתקנות המדינה. אחוז ניכוי המס מחושב מתוך סך ההפסדים / רווחים של פעילות הלקוח.
התעלם מהלקוח בדוחות נ.מ.ב כאשר כרטיס לקוח זה אינו מייצג לקוח אמיתי ומשמש לצרכים פנימיים של הארגון, ניתן להתעלם מנתוניו בחישוב דוחות נ.מ.ב.
תעודת ניכוי מס במקור בתוקף מיום תחילת תוקפה של תעודת ניכוי המס של הלקוח. כאשר יש פטור ממס, יציג שדה זה את תאריך תחילת תוקפו של הפטור.
שים לב - השדות הקבועים ניתנים לשינוי ועריכה מהגדרות כרטיס הלקוח, בהתאם להרשאות המשתמש.

בטבלה ניתנים להצגה כל הנתונים החודשיים של חמש שנות הפעילות האחרונות או ממועד תחילת פעילות הלקוח. לאחר בחירת שנת המס הרצויה, יש ללחוץ על לחצן הפעל דוח. הדוח מציג ומסכם אך ורק נתוני עסקאות סגורות.

פלט הטבלה

טבלת פירוט המס מציגה את הנתונים בהתאם לשנת המס הרצויה שהוגדרה בראש הטבלה. בטבלה מוצגים השדות הבאים:

שדה הסבר
חודש החודשים המופיעים בשדה זה הינם החודשים בהם נסגרו עסקאות בשנת המס שנבחרה בראש העמוד.
% ניכוי

אחוז ניכוי המס, כפי שמעודכן בכרטיס הלקוח. תהליך עיבוד הנתונים של תוכנת הייפר הוא זה שמעתיק את אחוז ניכוי המס ומבוצע ב 1:00 בלילה של היום שעבר.

הדוח תומך במצב של ניכוי מס דיפרנציאלי (כאשר ביום מסויים במהלך החודש שונה אחוז המס). במצב זה תיווצר שורה חדשה לאותו חודש, עם אחוז המס העדכני.

סה"כ רווחים בדולר כמה סה"כ הרוויח הלקוח במהלך התקופה.
סה"כ הפסדים בדולר כמה סה"כ הפסיד הלקוח במהלך התקופה.
מאזן בדולר סיכום רווח והפסד לתקופה. מטעמי נוחות, מסומן ערך הרווח / הפסד בשדות המאזן באמצעות חץ ירוק / אדום, בהתאמה. ערך זה כולל את חישוב פקודות הפקדה/משיכה למערכת המסחר שמטרתן הינה אחת מהבאות: בונוס, תיקון תקלה / טעות, עמלה, ריבית, דיבידנד, שמיטת חוב.
נ.מ.ב בדולר חישוב מאזן בדולר כפול אחוז ניכוי המס. שים לב - מדובר בחישוב פשוט, ללא התחשבות בחוקי המס.
סה"כ רווחים בש"ח
סה"כ הפסדים בש"ח
מאזן בש"ח
נ.מ.ב בש"ח
שדות אלו, מקבילים לשדות המחושבים בדולרים, אך מחושבים לפי מטבע ניהול הספרים (התוכנה רושמת באופן אוטומטי את המטבע). חברה המנהלת את ספריה במטבע דולר, יכולה להשתמש בכלי העיצוב של הטבלה על מנת להסתיר שדות אלה כדי לא להציג מידע כפול. שים לב - המרת המטבע מתבצעת עבור כל עסקה בנפרד, ע"פ השער היציג ביום סגירת העסקה.
נ.מ.ב בש"ח לתשלום ע"פ חוק

ניכוי מס בכפוף למדינת הארגון, לפי שדה "החברה רשומה בארץ (אומה)" ביסודות המערכת, בלשונית Global & Basic Settings.

שים לב - לפי חוקי הנ.מ.ב במדינת ישראל, תקופת הניכוי הינה ינואר עד דצמבר. בכל יום מבוצעת התחשבנות על פי העסקאות הממומשות (סגורות). אם הלקוח הרוויח, גובים ממנו את אחוזי המס כפול הערך השקלי. אם הלקוח הפסיד, מחזירים לו באותו אופן, אך לגובה ההחזר קיימת הגבלה, כך שלא יעלה על המס שנגבה מהלקוח באותה שנה. בשדה נ.מ.ב משתקפת הגבלה זו, בכך שהשדה יהיה ריק אם לא ניתן יותר לקבל החזר באותו חודש.

כמות עסקאות כמות העסקאות הסגורות בחודש, בתוספת כמות פקודות הפקדה/משיכה למערכת המסחר שמטרתן הינה אחת מהבאות: בונוס, תיקון תקלה / טעות, עמלה, ריבית, דיבידנד, שמיטת חוב.

יצוא והדפסת נתונים

בראש העמוד ישנם לחצני הפעולה הבאים:

יצא נתונים לאחר הלחיצה על לחצן זה, ניתן לבחור את אופן ייצוא הנתונים (סוג הקובץ).
הדפסה הדפסת נתוני הטבלה וסיכומם. על המסך תופיע תצוגה מקדימה של נתוני הטבלה, טרם הדפסתם. כמו כן, ניתן מחלון זה לשלוח נתונים אלו בהודעת דוא"ל, או לחילופין לשמור אותם במחשב המשתמש כקובץ PDF.
נ.מ.ב 867 הפקת טופס 867 ג, אישור ניכוי מס במקור - רווחי הון ממכשירים פיננסיים לא סחירים, המתואר בסעיף הבא. טופס 867 מפרט את ההכנסות השנתיות מריבית על פקדונות, רווחים מניירות ערך, דיבידנדים, ריבית מניירות ערך והמס שנוכה מאותן הכנסות. במידה והיו הכנסות מעין אלה, יש לדווח אותן בדוח להחזר מס בנספח ג' ולצרף טופס 867.

טופס 867 ג

נסביר כעת את פלט הדוח השנתי של הלקוח:
שדה הסבר
פרטי המנכה פרטי הארגון בו נעשה המסחר. הפרטים נלקחים מתוך יסודות המערכת.
פרטי המשלם מעל שדות הפרטים מופיעה הודעה "הריני מאשר/ת כי שילמתי לחשבון". מתחת להודעה זו ישנם פרטי הלקוח שמחשבונו זוכה התשלום על הנ.מ.ב.
נתוני הכנסות - רווח הון שדות אלו מציגים את רווחי והפסדי הלקוח לשנת המס המצויינת בראש הדוח. כמו כן מצויין מהו אחוז שיעור המס. שיעור זה יכול להשתנות במהלך השנה ובמצב זה יופקו שני דוחות.
סה"כ מס שנוכה במקור הסכום שהועבר לרשויות המס על שם הלקוח מידי הארגון בשנת המס המצויינת בראש הדוח.

טופס 867 - ג אישור ניכוי מס במקור רווחי הון מניירות ערך סחירים

מנהל מערכת
  • השדות הקבועים בראש הטבלה, ניתנים לשינוי ועריכה מהגדרות כרטיס הלקוח, בהתאם להרשאות המשתמש.
  • חישוב המרת המטבע מתבצע עבור כל עסקה בנפרד, ע"פ השער היציג ביום סגירת העסקה.