ניכוי מס במקור על רווחי הון או מכשירים פיננסיים 867

על פי חוקי מדינת ישראל, על חברות פיננסיות המעבירות ללקוחות כספים על רווחי הון או על רווחים ממכשור פיננסי, להעביר למדינה דוח מפורט של רווחי הלקוחות ולהעביר את ניכוי המס במקור לידי רשויות המדינה. טופס זה מפרט את הכנסות העסק בשנת המס מריביות, דיבידנדים ורווחים מניירות ערך וכמו כן את המס שנוכה מאותן הכנסות. טופס 867 כולל בתוכו את ההכנסות לשנה קלנדרית ומתקבל מהבנקים בדרך כלל באזור חודש מרץ בשנת המס העוקבת. הטופס מוגש עם הדוח השנתי וכולל גם את נספח ג' (הסבר על הפקתו בהמשך עמוד זה), בו מדווח הנישום על הכנסותיו משוק ההון.

בטופס 867, מבוצע חישוב של שער ההמרה היציג על פי יום סגירת העסקה. השערים נלקחים בשעת הפקת הדוח ולכן באם יש צורך לתקן שערים ניתן לעשות זאת בלשונית "מטבע זר" במודול הנהלת חשבונות ולהפיק שנית דוח מתוקן. דוח זה, לוקח את אחוז הניכוי מתוך כרטיס הלקוח מטבלת רשומות העסקאות. הנתונים מיובאים לתוך כרטיס הלקוח מתוך מערכת המסחר. לכן, הדוח נשען על אחוז ניכוי המס במקור המוגדר בכל עסקה ויכול לתמוך במקרה בו אחוז ניכוי מס במקור של לקוח משתנה במהלך תקופת הדוח. במקרה כזה, בדוח הפלט של אותו הלקוח, יהיו מספר רשומות על פי מספר השינוייים של אחוז הניכוי שלו במערכת המסחר.

שים לב - כאשר מעוניינים להוציא טופס 867 א' ללקוח, יש להכנס לתוך כרטיס לקוח ולהוציא דוח שנתי מסכם על הפעילויות שלו. דוח זה הינו טופס 867 ג', אותו ניתן להפיק מלשונית "ממשק למערכת המסחר" בכרטיס הלקוח, בתוך לשונית פירוט מס ולחיצה על לחצן נ.מ.ב 867. בטופס 867 ג' (אישור ניכוי מס במקור - רווחי הון ממכשירים פיננסיים לא סחירים) המופק, יופיעו פרטי המנכה, פרטי הלקוח, נתוני הכנסות - רווח הון וסה"כ מס שנוכה במקור. טופס זה הינו חלק ממודול ניכוי מס במקור על מכשירים פיננסיים של תוכנת הייפר.

הפעלת הדוח

דוח זה מפיק קובץ חודשי ע"פ דרישות החוק. הדוח מראה את כל הרווחים וההפסדים (P&L) של הלקוחות בתוך המערכות הפיננסיות של הארגון. המערכת עוקבת אחרי כל פקודות היומן של הלקוחות, המקושרות למערכת הפיננסית ובוחנת את סה"כ ההפסדים מול סה"כ הרווחים של הלקוח בתקופת הדוח. בהתאם לתוצאות הדוח, המערכת ממליצה על תשלום נ.מ.ב (ניכוי מס במקור) למדינה וקיזוז למול הפסדי עבר, או אישור ללקוח שאינו צריך לשלם נ.מ.ב.

ניכוי מס במקור על רווחי הון או מכשירי פיננסיים 867 במערכת הייפר ERP CRM

שדות שאילתא

בבחירה בדוח זה, יש למלא את השדות הבאים על מנת לקבל תוצאות דוח מדויקות:

שדה הסבר
החל מחודש
ועד לחודש
רצוי לבחור את אותו החודש כך שתתקבל ספירה של פקודות היומן. אחרת, ניתן לבחור מספר חודשים לבחינת הנ.מ.ב. של הלקוחות.
שים לב - ניתן להפיק את דוח ניכוי המס במקור השנתי, השונה מהדוח החודשי. למידע נוסף עבור לסעיף זה.
מעמד המשלם יש לבחור מתוך הרשימה את מעמד המשלם. זהו מעמד הארגון המשלם, בפני רשויות המדינה. ניתן לבחור מבין האפשרויות הבאות:
  • חברה
  • יחיד
  • שותפות
  • עמותה
  • רשות
אסוף מידע על פי השדה איסוף המידע ומיונו על פי אחד מהשדות הבאים:
  • מועד סגירת העסקה
  • מועד הכללה בדיווח הנמב
יצא גליון עבודה האם לייצא את נתוני הדוח לגליון עבודה (קובץ אקסל).

פלט הדוח

ברירת המחדל של הדוח הינה הפקת דוח חודשי, הכולל את כל נתוני הלקוחות הסוחרים לחודש המסחר הקודם. ניתן לשנות את נתוני שדות התאריכים בשדות השאילתא ולקבל דוח על פי טווח התאריכים הנבחר. בדוח החודשי ישנן 10 עמודות שונות עם מידע על הלקוח עבור דוח 867. נסביר את העמודות השונות:

עמודה הסבר
מספר לקוח מספר הכרטיס כפי שמופיע במערכת הייפר. שים לב - באם השתנה אחוז ניכוי המס במקור עבור לקוח באמצע התקופה, תתווסף שורה חדשה לרשומת הלקוח בה ייכתב ערך אחוז ניכוי המס החדש (המערכת תציג שתי שורות עבור הלקוח).
שם הלקוח השם המלא של הלקוח כפי שמופיע במערכת הייפר.
מספר מזהה מספר הזהות או הח.פ של הלקוח, כפי שהוזן במערכת הייפר.
מטבע החשבון על פי הגדרות בכרטיס הלקוח, המערכת תבחן באיזה מטבע מערכת המסחר מנוהלת ושלוש אותיות הסימול של המטבע יופיעו בעמודה זו.
% נ.מ.ב. על פי חוק, כל לקוח חייב לשלם 25% נ.מ.ב. על רווחים מתשואות הון. ישנם לקוחות בעלי אישורים לתשלום מופחת או חוסר תשלום. יש לעדכן את השדה המתאים בכרטיס הלקוח ולשמור מסמך סרוק של אישור תשלום מופחת של נ.מ.ב.
סה"כ רווחים בש"ח גם אם הלקוח הרוויח במטבע אחר, סכום הרווח יומר ויופיע בדוח במטבע ש"ח.
סה"כ הפסדים בש"ח גם אם הלקוח הפסיד במטבע אחר, סכום ההפסד יומר ויופיע בדוח במטבע ש"ח.
נ.מ.ב. לתקופת הדוח מהו תשלום הנ.מ.ב שהלקוח צריך לשלם על פי נתוני הדוח הנוכחי. באם הלקוח הרוויח, ערך עמודה זו יהיה מספר חיובי. באם הלקוח הפסיד, ערך עמודה זו יהיה מספר שלילי. כאשר ישנם רווחים והפסדים לתקופה, חישוב תשלום הנ.מ.ב מבוצע עבור סיכום הרווח / הפסד לתקופה זו.
נ.מ.ב קודם מתחילת השנה לוקח את כל נתוני הנהלת חשבונות לשנת המס הנוכחית ובוחן כמה נ.מ.ב. צריך היה הלקוח לשלם מתחילת השנה. באם מדובר בדוח ראשון לאותה שנה אזרחית, העמודה תהיה שווה בערכה לעמודה "נ.מ.ב. לתקופת הדוח".
כאשר הלקוח הפסיד בתקופה הקודמת של השנה, ערך עמודה זו הינו שלילי. כאשר הלקוח הרוויח ושלם נ.מ.ב, ערך עמודה זו יהיה חיובי.
נ.מ.ב. לתשלום על פי החוק לתקופת הדוח

על פי נתוני הדוח ועל פי פקודות היומן שנפתחו מתחילת החודש בתיאום למערכת הפיננסית, ירשם הסכום שהארגון צריך להעביר לרשויות הממשלה על חשבון הלקוח כתשלום נ.מ.ב.
באם הסכום שלילי, הלקוח לא יצטרך לשלם נ.מ.ב. כאשר הסכום חיובי, זהו הסכום שיילקח מהלקוח ויועבר לרשויות המס.

שים לב - שדה זה הינו חיבור של שדות "נ.מ.ב לתקופת הדוח" ו- "נ.מ.ב קודם מתחילת השנה". במידה וחיבור השדות הינו שלילי, ערך שדה זה יהיה 0 מכיוון שלא מבוצע תשלום נ.מ.ב על הפסד. אם חיבור השדות חיובי, הערך יירשם בשדה זה. נ.מ.ב שלילי לתקופת הדוח יופחת מערך "נ.מ.ב קודם מתחילת השנה", כל עוד ערך "נ.מ.ב קודם מתחילת השנה" חיובי ועד שערכו יהיה אפס. בשדה זה.

טופס 867 - א אישור ניכוי מס במקור רווחי הון מניירות ערך סחירים

סיכום הדוח

בעמודה האחרונה של הדוח ישנו סיכום של הדו"ח. עבור רשויות הממשלה ולצורך מילוי הפנקס, יש להשתמש בנתונים מהעמודות הבאות:

שדה הסבר
שם הלקוח ישנו סיכום של מספר הלקוחות ומספר הרשומות. העמודה מחשבת כמה לקוחות ישנם בדוח. מספר זה יכול להיות זהה או קטן ממספר הרשומות, שכן לקוח יכול לשנות את אחוז ניכוי המס במקור במהלך תקופת הדוח ולכן תהיה לו יותר מרשומה אחת.
סה"כ רווחים בש"ח סך הרווחים של כל הלקוחות בדוח, על פי טווח התאריכים.
סה"כ הפסדים בש"ח סך ההפסדים של כל הלקוחות בדוח, על פי טווח התאריכים.
נ.מ.ב. לתשלום ע"פ חוק לתקופת הדוח מחשב את סך הרווחים של הלקוחות פחות סך ההפסדים של הלקוחות לתקופת הדוח ומראה את הסכום שהארגון צריך להעביר לרשויות הממשלה על רווחי הון על פי החוק.

שים לב - בחן את השורה התחתונה של הדוח החודשי. בתחתית הדוח מופיע הכיתוב: "בכרטיס "נ.מ.ב לקוחות" צריכות להימצא # פקודות יומן לחודש זה". על מנהל החשבונות לבחון את ניהול החשבון של כרטיס נ.מ.ב. לקוחות ולוודא שמספר פקודות היומן לאותה התקופה זהה. שורה זו מאפשרת לבצע ביקורת על הדוח. על מנת לאמת את כמות פקודות היומן, ניתן לבדוק את כמות פקודות הנ.מ.ב שלא שולמו (ולפיכך לא אוגדו).

דין וחשבון על ניכוי במקור מתשלומים שאינם משכורות או שכר עבודה לשנת המס # - נספח לדוח 867 המקוון

ישנה אפשרות להפיק דוח שנתי על תשלום לרשויות המס על פי ניכוי מס במקור. על מנת להפיק דוח זה בשאילתא, יש לבחור בשדות התאריכים מינואר לשנת המס ועד דצמבר באותה שנה. בחירה זו תפיק דוח שונה מהדוח החודשי, אשר יוצג מיד לאחר תצוגת פלט הדוח הרגיל המציג את הנתונים על פי רשימת הלקוחות. הטבלה בדוח זה, מפרטת את רווחי והפסדי כלל לקוחות החברה לשנת המס הנבחרת.
לאחר סגירת הדוח המודפס מערכת הייפר תבקש לשמור את הקבצים במחשב המקומי כקובץ txt לשליחה לרשויות המס. הקובץ מופק ומקודד בעברית windows1255. לאחר שמירת הקבצים מערכת הייפר תשאל האם יש להדפיס דוח אישי לכל לקוח שסחר בארגון במהלך שנת המס (נספח 867 ג). במידה והמשתמש בוחר להדפיס, המערכת תשלח למדפסת דוחות כמספר הלקוחות הרשומים כסוחרים לשנת המס הנבחרת.

פלט מודפס של דוח שנתי

נסביר כעת את פלט הדוח ואת שש העמודות המוצגות בו:

עמודה הסבר
חודש חודש המס אשר נתוניו יראו בשורה על פי העמודות הבאות.
סה"כ רווח / הפסד בש"ח לפי יום סגירת העסקה - של לקוחות פטורים ממס מערכת הייפר מחשבת את כל הרווחים / הפסדים של הלקוחות הפטורים ממס לחודש המס ורושמת את המספר הסופי. כאשר הלקוחות הרוויחו ערך השדה יהיה חיובי. כאשר הלקוחות הפסידו הערך יהיה שלילי.
סה"כ רווח / הפסד בש"ח לפי יום סגירת העסקה מערכת הייפר מחשבת את כל הרווחים/הפסדים של כלל הלקוחות לחודש המס ורושמת את המספר הסופי. כאשר הלקוחות הרוויחו ערך השדה יהיה חיובי. כאשר הלקוחות הפסידו הערך יהיה שלילי.
סה"כ נ.מ.ב. אמיתי כולל כל ההפסדים מהו סך הנ.מ.ב הכולל את כלל הלקוחות המרווחים והמפסידים לאותו חודש מס לרשויות. כאשר המספר שלילי זהו הסכום שהלקוחות יכולים לדרוש חזרה מרשויות המדינה.
סה"כ נ.מ.ב. ע"פ רווחים כפי ששולם לרשות המסים מהו הסכום שהארגון שילם בפועל לרשויות הממשלה בהתאם לחוק. סכום זה שונה מעמודה "סה"כ נ.מ.ב. אמיתי כולל כל ההפסדים", מכיוון שהארגון משלם רק על לקוחות מרוויחים ולכן יכול להווצר מצב בו לקוחות הארגון בהפסד אך ישנם מספר לקוחות ששילמו סכום גבוה.
מספר מנוכים כמה לקוחות סחרו באותו חודש ופרטיהם נמצאים בתוך הדוח

בתחתית הטבלה ישנם מספר סיכומים:

שדה הסבר
סה"כ תשלומים הסיכום של התשלומים הינו חיבור מספרי של כל השורות בעמודה
סה"כ תשלומים לפי טופס 102 סך ניכוי מס במקור ממשכורות (מס שכר). את שדה זה יש למלא ידנית בהתאם לצורך ובמידה וקיים ניכוי מס במקור לעדכון בעמודה זו.
ההפרש יש למלא ידנית את ההפרש שנוצר לאחר הוספת סה"כ תשלומים לפי טופס 102.
סיבת ההפרש (במידה וקיים) באם קיים הפרש, יש לרשום ידנית את הסיבות לקיומו של הפרש זה.
טופס 867 - א  אישור ניכוי מס במקור רווחי הון מניירות ערך סחירים

אישור ניכוי מס במקור רווחי הון מניירות ערך סחירים - ללקוח

פעם בשנה מופק דוח שנתי לכל לקוח על רווחים מניירות ערך. דוח זה ניתן להפיק לכלל הלקוחות הסוחרים בארגון בשנת המס או להפיק פרטנית מתוך כרטיס הלקוח. נתוני הדוח זהים לחלוטין בשתי הדרכים. כעת, נסביר את הפקת הדוח מתוך כרטיס הלקוח:

בממשק למערכת המסחר, יש לפתוח את לשונית פירוט מס. כעת, יש לבחור את שנת המס הרצויה בשדה "בחר שנה" וללחוץ על לחצן הפעל דוח.

טופס 867 - ג  אישור ניכוי מס במקור רווחי הון ממכשירים פיננסיים לא סחירים

על מנת להפיק את נספח טופס 867 ג, יש ללחוץ כעת על לחצן נ.מ.ב 867, הנמצא בראש העמוד.

פלט מודפס - טופס 867 ג

נסביר כעת את פלט הדוח השנתי של הלקוח:
שדה הסבר
פרטי המנכה פרטי הארגון בו נעשה המסחר. הפרטים נלקחים מתוך יסודות המערכת.
פרטי המשלם מעל שדות הפרטים מופיעה הודעה "הריני מאשר/ת כי שילמתי לחשבון". מתחת להודעה זו ישנם פרטי הלקוח שמחשבונו זוכה התשלום על הנ.מ.ב.
נתוני הכנסות - רווח הון שדות אלו מציגים את רווחי והפסדי הלקוח לשנת המס המצויינת בראש הדוח. כמו כן מצויין מהו אחוז שיעור המס. שיעור זה יכול להשתנות במהלך השנה ובמצב זה יופקו שני דוחות.
סה"כ מס שנוכה במקור הסכום שהועבר לרשויות המס על שם הלקוח מידי הארגון בשנת המס המצויינת בראש הדוח.

טופס 867 ג - אישור ניכוי מס במקור רווחי הון ממכשירים פיננסיים לא סחירים

מנהל המערכת

מערכת האוטומציה של תוכנת הייפר מבצעת את חישוב ניכוי המס במקור עבור הלקוחות על פי מספר תנאים והגדרות. למידע נוסף לחץ כאן.