ניכוי מס במקור מספקים 856

טופס 856 הוא טופס המרכז את סכומי המס שנוכו במקור בשנת המס שחלפה, מתשלומים לספקים בהתאם ל"צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1977", ועל פי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה. יש להמציא טופס 856 המהווה ריכוז שנתי למס הכנסה בגין הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה, להתאימם לרשום בספרים ולהעבירו למס הכנסה עד 30 לאפריל בגין שנת המס שחלפה. יש לדווח גם במקרה של ספקים ונותני שירותים שיש להם פטור מניכוי במקור ולא נוכה מהם מס. אי דיוק בפרטי הדיווח המוגש למס הכנסה עלול לגרום לאי התרת ההוצאה. החל משנת המס 2004 ואילך, חלה חובה על כל מי שעורך את הניכויים לשדר למס הכנסה באמצעות שע"ם קובץ ממוכן מתוכנת הנהלת חשבונות ולא באופן ידני.

הפקת הדוח

ניכוי מס במקור מספקים 856

דוח זה מפיק קובץ שנתי ותדפיסים ע"פ דרישות החוק, רק כאשר תאריכי הדוח הינם ינואר עד דצמבר באותה השנה. אחרת, פלט הדוח הינו למטרת פיקוח ובקרה פנימיים בלבד, או עבור מילוי פנקס. בעת הפקת הדוח יש לבחור את טווח הזמן עבור הדוח וכמו כן לבחור את "מעמד המשלם" מתוך רשימת הבחירה.

דוח 856 מספק מידע עבור שלושה אירועי ניכוי מס במקור:

  • ניכוי מס מספקים - ספקים שמפעיל התוכנה ניכה מהם מס לפי חשבונית שהופקה.
  • חשבונית עצמית - כאשר מבוצעת עסקה מול גוף שאינו יכול להפיק חשבונית, מבוצעת פעולת הפקת חשבונית של הארגון עם מספר ח.פ. עצמי אך עם פרטי הגוף שמולו בוצעה העסקה.
  • ניכוי מס על רווח - ניכוי מס הכנסה מלקוח כאשר קיבל ריבית או כאשר קיים רווח.

פלט הדוח

הייפר תדווח על כל הספקים האמיתיים (אלו שיש להם פקודות יומן) ועל בעלי מניות שכירים שקיבלו דיבידנדים בשנת המס המדווחת. הייפר קוראת רק פקודות יומן מסיווג "תשלום לספק" ו- "דיבידנד". להסבר מלא על אופן הזנת פקודות יומן למערכת הייפר לחץ כאן.

מכיוון שהייפר נכתבה כתוכנה בין לאומית, המשתמשים בישראל נדרשים להגדיר את הספקים עבור דוח זה בהתאם להגדרות המקובלות ברשות המסים. בכרטיס הספק ישנם שני שדות שערכיהם מספריים: סוג תיק במס הכנסה, סיווג עיסוק/סכום הניכוי. שדות אלה מוגדרים בכרטיס הספק, בלשונית "חשבונאות". להסבר על הגדרת שדות אלה, לחץ כאן.

לאחר קביעת התאריכים לדוח, יוצג דוח "ניכוי מס במקור מספקים או מקבלי דיבידנד 856" ובו טבלה המרכזת את כלל הספקים (עבורם נוצרו פקודות יומן) ואת סך התשלומים. במידה ונבחר עבור הפלט טווח תאריכים של שנה מלאה (ינואר עד דצמבר), יופק ביציאה ממסך זה, נספח לדוח 856 המקוון. המסמך יכלול את פרטי הנישום וטבלה המרכזת את כלל התשלומים ברוטו, סיכום מע"מ וסיכום דיבידנדים בחלוקה לחודשים. עם סגירתו, יתבקש המשתמש לבחור נתיב לשמירת הקובץ במחשב, לשם העברתו המקוונת למס הכנסה.