השוואת פקודות יומן לניכוי מס במקור ע"פ מסחר

דוח זה הינו דוח ביקורת פנימי של המערכת, הזמין אך ורק עבור משתמשים אשר הפעילו את מודול ניהול מסחר אלקטרוני של תוכנת הייפר. מטרת הדוח הינה לוודא כי ערכי הרווח וההפסד והנ.מ.ב (ניכוי מס במקור) זהים במערכת המסחר ובפקודות היומן.

הדוח נועד לספק לארגון מידע לגבי גביית נמ"ב על מנת להודיע ללקוח על החזר בניכוי מס במקור. הדוח מציג את כל הלקוחות שעשו מסחר בטווח התאריכים הנבחר ואת סיכום הרווחים או ההפסדים. בסוף הדוח ישנו סיכום של כל תשלומי הנמ"ב לאותו טווח תאריכים. כאשר בוחרים טווח תאריכים של חודש קלאנדרי, סכום זה צריך להיות זהה לסכום פקודת היומן שיוצרים לתשלום לרשות המסים.

השוואת פקודות יומן לניהוי מס במקור עפ מסחר

פלט הדוח

לאחר בחירת התאריכים עבור הדוח ולחיצה על אישור (F6), תוצג הטבלה הבאה:

1. ריכוז ניכוי מס במקור שלא עובד על ידי המערכת השוואת פקודות יומן לניכוי מס במקור עפ מסחר

טבלה זו מציגה את פירוט העסקאות שבוצעו.

בתחתית העמוד מופיעים לחצני פעולה המאפשרים את שמירת הדוח / שליחתו בדוא"ל או הדפסתו.
שים לב - הפלט להדפסה / שמירה מציג עבור כל לקוח את סיכום את המידע על העסקאות שבוצעו. בראש הפלט מוצג טווח התאריכים הנבחר ובטבלה המרכזית מוצגים פרטי הלקוח, יתרת הרווח / הפסד של הלקוח והסכום המחושב עבור הנמ"ב באופן הבא:

2. השוואת פקודות יומן לניכוי מס במקור ע"פ מסחר השוואת פקודות יומן לניהוי מס במקור עפ מסחר

שדה הסבר
פרטי הזיהוי של הלקוח מספר הלקוח, שם הלקוח ומספר תעודת הזהות.
Total P&L סה"כ רווח והפסד בפלטפורמת המסחר.
TDS LC ניכוי מס במקור במטבע המקורי.
Journal Entries TDS LC סה"כ ניכוי מס במקור במטבע המקורי בפקודות היומן.
Unprocessed Total P&L רווח והפסד מפלטפורמת המסחר שעדיין לא עובד. מצב זה יכול להיווצר בשל בעיה בסנכרון או מחיקה של עסקאות או פקודות יומן וכיו"ב.
Unprocessed TDS LC נמ"ב שלא עובד (נמ"ב על שדה Unprocessed Total P&L).
Trade Counts כמות העסקאות.
Journal Entries Count כמות פקודות היומן.

בתחתית הטבלה תופיע שורת הסיכום המרכזת את המידע הבא:

3. שורת סיכום השוואת פקודות יומן לניכוי מס במקור ע"פ מסחר (דוגמא זו אינה משקפת את סיכום טבלת הנתונים בתמונה 2.) השוואת פקודות יומן לניהוי מס במקור עפ מסחר

  • סיכום השדות הבאים: Unprocessed TDS LC, Unprocessed Total P&L, Journal Entries TDS LC, TDS LC.
  • TDS Difference between Journal Entries to TRADE LOG - ההפרש בין ניכוי המס במקור במערכת המסחר לניכוי המס לפי פקודות היומן (TDS LC ו- Journal Entries TDS LC).

מנהל מערכת

המערכת מבצעת השוואה בין הטבלאות Journal ו- Trade Log.